Strategien for funksjonshemmedes rettigheter inngår i arbeidet for likestilling og inkludering. Norge er kritisert for ikke å inkorporere denne FN konvensjonen i norsk lov.

Strategien skal gi personer med funksjonshemminger bedre diskrimineringsvern og vil bygge på læring fra implementering av tidligere antidiskrimineringsarbeid. Den vil vektlegge overvåkning av gjennomføring, ta hensyn til ikke-synlige funksjonshemminger og knyttes mot ulike finansieringsmekanismer i EU. Strategien vil trolig være EØS-relevant og berøre kommunesektoren.

EUs sosialpolitikk

Arbeidet med å få på plass verktøy som forplikter hele EU mot FNs konvensjon om rettigheter for funksjonshemmede, er en del av satsningen på standarder for tilgjengelighet – fysisk, digitalt og på annen måte – for alle innbyggere under området sosiale investeringer i EUs sosiale pilar. Flere endringer på andre felt tilknyttet dette området og av betydning for kommunesektoren, er også på trappene:

  • Regelverket for grensekryssende helsetjenester skal evalueres i 2021. Kommunene refunderer utgifter for helsetjenester som innbyggerne mottar i andre land i tråd med direktivets bestemmelser og norsk implementering.

  • Vaksineringen mot Covid 19 har begynt. Norge deltar i EUs vaksinesamarbeid og får sine vaksiner som en del av EUs felles vaksineinnkjøp. EUs fordeling og administrasjon av vaksinene har betydning for kommunene. Kommunene har interesse av at distribusjonen skjer effektivt og trykt. Kommisjonen arbeider også med et vaksinepass eller «Digital Green Certificate». 

    Les også: Regjeringen om europeiske vaksinesertifikater 
  • Barnefattigdom, sosial ulikhet og utenforskap skal bekjempes bedre ved å sikre at alle barn har tilgang til grunnleggende helsetjenester, utdanning, barnehager, bolig, fritidsaktiviteter og kultur. Norge følger med på utviklingen i EU for erfaringsutveksling og bruk av EUs kunnskapstilfang i egen politikkutforming.

  • Flere foreslåtte europeiske samfunnsoppdrag («missions») er knyttet til Europeisk garanti for utsatte barn:
    - kreft hos barn i sosialt eller økonomisk sårbare familier
    - motvirke uhelse hos barn som følge av forurensning eller klimaendring

Status i arbeidet

KS har utarbeidet håndbok for aldersvennlige lokalsamfunn og flere hefter om universell utforming.

Håndbok i aldersvennlige lokalsamfunn

KS hefter om universell utforming

Christian Hellevang er seniorrådgiver i avdelingen for lokaldemokrati, europapolitikk og internasjonale prosjekter. Anne Gamme er seniorrådgiver i avdelingen for helse og velferd. Begge jobber med universell utforming.