For å unngå at økonomisk usikkerhet forsinker ønsket kapasitetsbygging, mener KS at staten må forsikre kommunene om staten vil dekke alle nødvendige kostnader. KS mener det vil gi kommuner og fylkeskommuner økt trygghet

Brev til regjeringen - Behov for forsterket statlig finansiering

Bredt tjenestetilbud

Flere kommuner planlegger å ta imot og bosette 3-4 ganger så mange flyktninger enn det som er vanlig i løpet av et år.  I første omgang handler det om å fremskaffe et tilstrekkelig antall boliger og mobilisere helsetjenester og psykososiale tjenester til de nyankomne flyktningene. Dernest må det bygges opp en adekvat flyktningetjeneste. Ordinære tilbud som skole og barnehage må tilrettelegges og kapasiteten må økes.

Planlegging under stort risiko

Den økonomiske kompensasjon etter nåværende regelverk er knyttet til faktisk bosetting, ikke til anmodningstall eller kort- og mellomlangsiktig beredskapsbehov. Kommunene har ingen garanti for at kostnadene til forberedelse og etablering dekkes. Planleggingen skjer under særdeles stor risiko, og flere kommuner har tidligere uheldige erfaringer, som da man i 2015 etter sterke statlige oppfordringer bygget opp en tjeneste, mens flyktningene uteble.

Norge og andre europeiske land opplever en kraftig tilstrømning av flyktninger som følge av krigshandlingene i Ukraina. Samtidig er det stor usikkerhet knyttet til det faktiske antallet flyktninger som vil komme fremover.

Usikkerheten om hvor stor flyktningstrømmen blir er svært stor. Ikke bare staten, men også kommunene må være forberedt på vesentlig høyere mottaks- og bosettingsbehov enn det som per nå ligger til grunn.