Funnene er presentert på ks.no med tips, suksesshistorier og bakgrunnsmateriale for alle som jobber med introduksjonsprogrammet i kommunene. 

- KS har laget disse nettsidene, fulle av gode råd til kommunene, for å legge til rette for at kommunene kan dele kunnskap og erfaringer. Vi har funnet ut hva som fungerer i praksis og laget et digitalt verktøy basert på funnene. Nå håper vi at kommunene vil ta dette i bruk, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Se resultatet her: Råd om veiledning i introduksjonsprogrammet 

Et verktøy i integreringsarbeidet

Østlandsforskning har på bestilling fra KS gjort en studie av introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger. De har gjennomført dybdestudier i fem utvalgte kommuner som lykkes godt med introduksjonsprogrammet: Volda, Stange, Rælingen, Asker og Trondheim. På bakgrunn av forskningsresultatene har KS og Østlandsforskning laget nettsider med gode grep som kommuner kan benytte seg av.

Les reportasjen om integreringsarbeidet i Rælingen kommune

- Kommunene gjør en kjempejobb med integrering i dag. Samtidig tror vi at kommunene har et potensial til å skape enda bedre resultater i introduksjonsordningen. God og rask integrering av nyankomne flyktninger betyr veldig mye for vårt velferdssamfunn. Det gir menneskene som kommer hit muligheten til raskt å bli en del av lokalsamfunnet, og skape egne gode liv. Vi tror og håper at dette verktøyet kan bidra til at kommunene lærer av hverandre, og blir stadig bedre på integreringsarbeidet, sier Gunn Marit Helgesen.

Se videohilsen fra kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner og styreleder Gunn Marit Helgesen:


Forskerne har blant annet funnet at:

  • Prosessen med å skape tillit mellom deltaker og veileder er avgjørende.
  • Tett oppfølging av deltakerne har stor betydning.
  • Den individuelle veiledningen må differensieres etter den enkeltes behov.
  • Kontakten med arbeidslivet og lokalsamfunnet bør etableres tidlig i programforløpet.
  • Det bør legges vekt på deltakerens eierforhold og medvirkning.
  • Flerkulturell kompetanse blant de ansatte er en fordel.
  • Kommunen vil være tjent med å utarbeide et felles veiledningsfaglig fundament i arbeidet med deltakerne i introduksjonsprogrammet.
  • Ansattes handlingsrom er en forutsetning for et godt tilbud.
  • Arbeid med nyankomne flyktninger er et krevende arbeidsområde som ofte mangler klare retningslinjer. Et støttende arbeidsmiljø er derfor viktig.

Viser at lokalt handlingsrom er viktig

- Vi mener funnene er spesielt interessante fordi de viser hvor viktig det er at politikkendringer må forankres i praksisfeltet og at lokalt handlingsrom er essensielt for å lykkes med integrering. Dersom kommuner i enda større grad skal kunne ta i bruk de gode grepene som dette prosjektet dokumenterer, fordrer det en fortsatt stor lokal handlefrihet til å tilrettelegge og utvikle introduksjonsprogrammet. Det er i tråd med de rådene vi allerede har gitt til regjeringen i forbindelse med det varslede integreringsløftet, sier Gunn Marit Helgesen.

Les også: KS' anbefalinger til integreringsløftet 

- Kommunenes relativt store handlingsrom på området har vært en forutsetning for å utvikle de gode tjenestene som mange kommuner kan vise til. Samtidig har mange kommuner potensial til å skape bedre resultater i introduksjonsordningen. Derfor er det viktig for KS å advare mot ny politikk som kan innskrenke handlingsrommet og skape et dårligere tilbud. Gjennom å dele eksisterende kunnskap og erfaringer kan dette prosjektet bidra til at flere kommuner kan ta i bruk dokumentert god praksis, sier Helgesen.