- At flere voksne får mulighet til å tilegne seg formelle kvalifikasjoner er viktig. Først og fremst for den enkelte, men også for kommunesektoren som både skal stå for opplæringen og som har et særskilt ansvar for at innbyggere ikke faller utenfor arbeidslivet. Derfor er dette en viktig utredning, sier direktør for interessepolitikk i KS, Helge Eide.

Livsoppholdsutvalget har utredet løsninger for inntektssikring slik at flere voksne kan gjennomføre opplæring på grunnskolenivå og videregående nivå. Utvalget har særlig vurdert dagens finansieringsordninger i Lånekassen, arbeidsrettede tiltak og ytelser under Arbeids- og velferdsetaten (NAV) i tillegg til relevante kommunale ytelser. Utvalget la fram fire konkrete anbefalinger til hvordan det skal bli enklere for voksne å fullføre grunnskole og videregående opplæring.

KS setter pris på at det nå er lagt på bordet mer kunnskap om den hittil uløste utfordringen knyttet til finansiering av livsopphold for voksne under utdanning.

- Dette er kjente utfordringer for kommuner og fylkeskommuner. Vi er fornøyde med utvalgets anbefalinger om gradvis implementering og forsøk med nye ordninger, sier Eide.

Kan gi utgiftsøkning for kommunene
Forslaget om å innføre en egen kommunal stønad for voksne som deltar i grunnskoleopplæring vil kunne få konsekvenser for kommunesektoren. Flyktninger og andre innvandrere utgjør en stor del av denne gruppen.

– At flere får mulighet til å tilegne seg grunnleggende ferdigheter er positivt, men da må det også tas høyde for potensielle økte utgifter for kommunesektoren som skal organisere og gjennomføre opplæringen, sier Helge Eide.

Regjeringen har i år lansert en inkluderingsdugnad for å få flere inn i arbeidslivet, og en integreringsstrategi med mål om at innvandrere skal få de formelle kvalifikasjonene som arbeidsgivere etterspør.

- Dette er gode ambisjoner som KS støtter, men hvis ambisjonene skal nås, er vi samtidig nødt til å finne bedre løsninger på det åpenbare spørsmålet om hva voksne som gjennomfører utdanning skal leve av. Vi forventer at dette vil gjenspeiles i kommende statsbudsjetter, sier Eide.

Mange i kommunene tar fagbrev
Kommunene legger allerede ned en stor innsats for å kvalifisere egne medarbeidere for fagbrev og annen formell utdanning. I tillegg til fleksible opplæringsordninger knyttet til arbeidslivet, mener KS det er viktig å finne fram til gode ordninger som gjør det mulig for flere voksne å kombinere arbeid og utdanning.

Felles strategi for kompetansepolitikk
I 2017 undertegnet KS sammen med regjeringen og partene i arbeidslivet en Nasjonal kompetansepolitisk strategi som legger opp til et kraftig felles løft for å skape bedre samsvar mellom den enkeltes kompetanse og arbeidslivets behov. Sammen med kommunesektorens rolle i inkluderingsdugnaden og integreringsstrategien, støtter utvalgets anbefalinger opp om det arbeidet som allerede er i gang i kommuner og fylkeskommuner.

- Vi vil nå vurdere utvalgets forslag grundig og komme tilbake med forslag til løsninger som best mulig ivaretar både den enkeltes og hele arbeidslivets behov, sier Helge Eide i KS. Det er viktig at ulike forslag for å sikre læring hele livet ses i sammenheng.

Se pressemeldingen fra Kunnskapsdepartementet

Livsoppholdsutvalgets forslag:

  1. Det skal bli mulig å motta dagpenger for personer som deltar i opplæring både på grunnskolenivå og videregående nivå.
  2. Utvalget anbefaler at det prøves ut en ordning med lønnsrefusjon til arbeidsgiver for personer som er i utdanningspermisjon. Dette skal imidlertid kun gjelde for private bedrifter med mindre enn 50 ansatte.
  3. Utvalget foreslår en rekke endringer i Lånekassens ordninger, for å gjøre disse mer treffsikre og tilpasset voksne med behov for utdanning både på grunnskolenivå og på videregående nivå.
  4. Utvalget foreslår å innføre en ny kommunal grunnskolestønad for voksne uten fullført grunnskoleutdanning. Stønaden skal tilsvare 2G og skal være behovsprøvd. Stønaden skal ikke være en rettighet for alle som har behov for grunnskoleopplæring. Målet er å gi kommunene mulighet til å målrette livsoppholdsytelser mot skolegang og kompetanseheving.