24.januar ble en ny integreringspakke vedtatt av Stortinget gjennom Prop. 51 S (2021–2022) De viktigste endringene er:

  • Personer som startet i introduksjonsprogram mellom 1. januar 2020 og 31. mars 2020 kan få utvidet programmet med inntil fire måneder, hvis dette bidrar til at den enkelte kommer i jobb eller utdanning. Kommuner som tilbyr dette kan få 45 000 kroner per deltaker.
  • Personer med rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven og som avslutter opplæringen mellom 1. januar 2022 og 31. mars 2022, har rett til utvidet opplæring i norsk i inntil fire måneder. Kommunen mottar kr 8000 per deltaker.

Tilskuddene vil bli utbetalt på samme måte som for Integreringspakke II og III, basert på rapportering fra kommunene som gjennomføres i etterkant av 31. mars 2022.

Regelverket knyttet til utvidelsene kan leses her: Forskrift om utvidet introduksjonsprogram og norskopplæring for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 - Lovdata

For mer informasjon om integreringspakkene, samt utbetaling av tilskudd, se IMDis nettsider: Integreringspakkene og midlertidige lover om tilpasninger i introduksjonsloven og integreringsloven under pandemien | IMDi