Velferdsteknologiprogrammet har oppsummert erfaringer, gevinster, barrierer for innføring av velferdsteknologi i kommunene. Konklusjonen er at det er mulighet for betydelige gevinster for kommunene der velferdsteknologi tas i bruk. Rapporten beskriver status for implementering og gevinstrealisering i kommuner som har innført trygghets- og mestringsteknologi og prøvd ut velferdsteknologi til barn og unge med funksjonsnedsettelser. Rapporten gir også tips til hvordan kommuner kan jobbe med gevinstrealisering.

Gevinstrealiseringsrapport

Rapporten viser at mellomstore kommuner i Sør-Øst -Norge har dokumentert de største gevinstene. Disse har samarbeidet i prosjekter bestående av 6-8 kommuner. I hvor stor grad gevinstene er realisert sier ikke rapporten noe om.

Løser kapasitetsutfordringer

70 % av kommunene i Nasjonalt velferdsteknologiprogram tilbyr velferdsteknologi som en ordinær del av tjenestene. Resultatene viser at mange kommuner som deltar i programmet har oppnådd økt omsorgskapasitet som gjør dem bedre rustet til å møte fremtidsutfordringene. Mange brukere, både unge og eldre, opplever økt livskvalitet etter at de tok i bruk velferdsteknologi. Spesielt for barn og unge, som har hele livsløpet foran seg, er potensialet stort. I tillegg til dette kan mange kommuner vise til unngått ressursbruk og økonomiske gevinster på aggregert nivå. Selv om flere tusen tjenestemottakere allerede har tatt i bruk ulike former for velferdsteknologi, antas potensialet fremdeles å være høyt.

Krevende omstilling

Fremdeles har mange kommuner en vei å gå for å sikre at velferdsteknologi forblir ordinære tjenester i drift. Omstillingsprosessene som må til for å kunne realisere gevinster er omfattende, krever kompetanse og ekstra ressurser i en overgangsfase før de økonomiske gevinstene blir tydelige. I tillegg kreves det til dels store investeringer før gevinstene kan tas ut. Kommunene realiserer gevinstene i form av økt omsorgskapasitet.

KS har fått gjennomslag for en videreføring av Nasjonalt velferdsteknologiprogram til 2024 og satsing på velferdsteknologi i forslag til statsbudsjett for 2022. Signalene fra Hurdalsplattformen peker i samme retning.

Forsatt barriereutfordringer

Gevinstrapporten redegjør for en del kostnadskomponenter og barrierer som oppleves å forsinke implementeringstakten for tjenester med velferdsteknologi. Organisatoriske og kulturelle barrierer må løses lokalt, med støtte fra KS til kunnskapsdeling i nettverk og de andre aktørene i NVP (Helsedirektoratet og Direktoratet for eHelse) til råd og veiledning.

KS mener det fortsatt er behov nasjonale tiltak og virkemidler som for eksempel insentivordninger for å ta ned kommunenes økte kostnader og motivere for storskala implementering.