I boksene under får du en liten introduksjon til to sentrale IT-driftsoppgaver som det må tas stilling til hvordan skal løses i din kommune, dersom velferdsteknologi skal fungere godt for både brukerne, tjenestene og IT.  Disse oppgavene er viktig og skal understøtte at teknologien er forutsigbart og fungere for alle til enhver tid.

 • 1. Drifte systemer, plattformer og infrastruktur

  Det må være tilstrekkelig driftssikkerhet for velferdsteknologi. Hvordan drift av systemer, plattformer og annen infrastruktur skal ivaretas er derfor viktig. Her er det viktig med et godt samarbeid og dialog med IT om hvilke krav, rutiner og føringer de har fra før og hvilke oppgaver de skal ta ansvar for når det gjelder drift av velferdsteknologisk løsninger. Hva skal ev. leverandør(er) ta ansvar for og hvilke avtaler trenger dere i så fall for å tydeliggjør ansvaret og forventninger?  

  I dialog om organisering av IT-driftsoppgaver med IT, kan det være nyttig å dele forventninger og planer om ev. økning i velferdsteknologi fremover. Det kan påvirke valgene man gjør mht. til organisering og dimensjonering.  

  Det er viktig med en god oversikt over installerte systemer og løsninger, og prosesser for å oppdage uregelmessigheter. Se enda mer om dette oppgaveområdet i den nedlastbare versjonen av helhetlig tjenestemodell.  

 • 2. Drifte rolle- og tilgangsstyring

  Velferdsteknologiske løsninger prosesserer helse- og personopplysninger. Det er viktig at Helse- og personopplysninger er tilgjengelig etter tjenstlig behov. Brukere av løsninger og systemer må derfor autentiseres på en sikker og effektiv måte.  

  Det er viktig å ha et godt system og dedikerte roller som tar ansvar for at tilganger tildeles, administreres, kontrolleres og fjernes. Et relevant sted å begynne dette arbeidet, er å lage en oversikt over de ulike systemene som er i bruk i dag og hvem som har både vanlig tilgang og utvidet tilgang. Behovet for tilgang bør vurderes ut fra faglig rolle og tilhørighet i tjenesten. Deretter må det avklares hvem som skal ha ansvar for å administrere tilgangsstyringen for hvert enkelt system (tildele, oppdatere og fjerne tilganger). Avklar hvilket ansvar som skal ligge i ansvarlig tjeneste, hva IT skal gjøre og hva ev. leverandør skal gjøre.  

  Se mer i den nedlastbare versjonen av helhetlig tjenestemodell. Her finner du flere oppgaver og steg som er viktig å tenke på når man jobber med dette oppgaveområdet og organiseringen av det i din kommune.