Fra «hva er i veien med deg?» til «hva er viktig for deg?»

På seg selv kjenner en ingen andre. Derfor er det hver enkelt bruker som må svare på hva som er de viktigste målene for samhandlingen og i hvilken grad vi når dem.

Dette forutsetter at brukeren blir anerkjent som en ekspert på lik linje med alle andre eksperter. Tjenestene har eksperter på sykdommen og på de ressursene tjenestene kan tilby. Brukeren er ekspert på egen helse, egne ressurser og på hva som gir mening i sitt liv.

I møte med hver enkelt bruker gjør vi denne retningsendringen i praksis ved å spørre helt åpent «Hva er viktig for deg?». Og så tar vi svaret med inn i samhandlingen som den ekspertuttalelsen den er.

En slik retningsendring har selvsagt vært i gang mange steder, i større og mindre grad, før læringsnettverkene startet. Hensikten med læringsnettverkene har derfor vært å skape en god og støttende arena der kommunene og spesialisthelsetjenesten kan møtes systematisk for å komme videre. Teorier og verktøy som kan bidra inn i dette arbeidet har vært presentert, diskutert og prøvd ut. I dette samspillet har tjenestene og brukerne brukt sin erfaring og kompetanse til å gjøre retningsendringen gjennomførbar i praksis. Og i flere kommuner er en ny praksis i ferd med å bli implementert.

God kvalitet på tjenestene for barn og unge

KS har utarbeidet 4 pilarer i arbeidet med å definere hva som kjennetegner god kvalitet på tjenester til barn og unge med psykiske vansker og rusmiddelproblemer.

Kvalitet handler om:

  • Å få hjelp når en trenger det
  • Å få hjelp som virker på lang sikt
  • Å få hjelp med livet og hverdagen
  • Å få hjelp på egne premisser og et språk man forstår

Fremtidens psykiske helsetjenester

Det er ikke så lett å forstå seg på det psykiske helsefeltet. De som arbeider der er enige om noen ting, men så er de uenige om mange andre ting. Det jobbes litt forskjellig og det kan virke tilfeldig hva slags hjelp man får.

Så hva gjør vi da?

Mange kommuner har ved hjelp av tilbakemelding fra brukerne om hva som er viktig for dem og hva som gir resultater, lært noe om hva fremtidens psykiske helsetjenester bør inneholde. Les mer om feedbackinformerte tjenester her: https://www.napha.no/fit/