– Uteseksjonen i Oslo har gjennom mange år jobbet systematisk med mange av de utfordringene store byer har. Det har de gjort gjennom tilstedeværelse og tett oppfølging, men også gjennom å være nytenkende. Jeg vil gratulere Oslo kommune så mye med en velfortjent pris, sier Åse Snåre, avdelingsdirektør for helse og velferd i KS.

Det var 13 nominerte kommuner til årets pris, og juryen hadde gode kandidater å velge mellom. Om vinneren sier juryen følgende:

I tildelingen for 2019 er det lagt vekt på at prisvinner gjennom mange år har arbeidet systematisk og sammenhengende med utvikling av oppsøkende arbeid som metode. Det er gjennomført kartlegginger og prosjekter som har bidratt til kunnskapsutvikling av stor betydning for innsatser på feltet. Gjennom nyskapende tilstedeværelse over tid, har tjenestene blitt mer brukerorienterte.

Dagens arbeidsform kjennetegnes fortsatt av lavterskeltilbud, med sterk tilstedeværelse ute i ungdomsmiljøene. Eksempelvis er det tilsatt erfaringskonsulenter; unge som hjelper unge. Det er utviklet mentorordninger for unge i aktiv rus, og fast tilbud om hasjavvenning er etablert.

Gjennom mange år har Uteseksjonen i Oslo arbeidet svært godt med å møte utsatt ungdom og voksne der de er. Det er i tillegg skapt mye godt samarbeid mellom bydeler, frivillighet, næringsliv, politi og andre aktuelle aktører.

Uteseksjonens leder Børge Erdal tok imot prisen sammen med miljøterapeut Jonas Chabchoub og erfaringskonsulent Lars Andrè Sveberg på Ruskonferansen 2019 i Trondheim i dag.

Uteseksjonen er 50 år i 2019, og Børge Erdal sier det er ekstra stas å motta prisen i jubileumsåret.

Fakta om Kommunerusprisen

Rusbehandlingen i Midt-Norge og KS deler annethvert år ut prisen til en kommune eller en gruppe samarbeidende kommuner, som enten ved enkelttiltak eller en samlet innsats, har gjort seg gode erfaringer innen ett eller flere av følgende punkter:

  • Nye metoder eller prosjekt som bedrer livssituasjonen til rusmiddelavhengige i egen kommune.
  • Økt kvalitet i samhandlingen mellom aktører innad i kommunen og / eller mellom første- og andrelinjetjenesten.
  • Forebyggende tiltak i befolkningen.
  • Behandlingstiltak i kommunen.
  • Pårørendes situasjon, inkludert barn av personer med rus- og / eller psykiske lidelser.

Prisvinneren får presentere seg i plenum under Ruskonferansen 2019. I tillegg får vinneren et kunstverk, samt dekket konferanseavgift, overnatting og middag for tre personer.

Kommuner oppfordres til å nominere seg selv til prisen. Andre som ønsker å nominere en eller flere kommuner bes om først å forankre dette i kommunen(e) det gjelder.

Juryen består av representanter fra:Regionalt lederforum for TSB i Midt-Norge, KS, KoRus Midt og Brukergruppen ved St. Olavs Hospital.

Lenkeblokk Icon Oslo kommune, Uteseksjonen