Hensikten med prisen er å løfte frem og synliggjøre en kommune eller gruppering av samarbeidende kommuner som utmerker seg enten innen forebygging eller behandling, oppfølging og rehabilitering av personer med rusproblemer.

Kriterier

Kommunerusprisen deles ut til en kommune eller en gruppe samarbeidende kommuner som, enten ved enkelttiltak eller en samlet innsats, har gjort seg gode erfaringer innen ett eller flere av følgende punkter:

  • Nye metoder eller prosjekt som bedrer livssituasjonen til personer med rusproblemer i egen kommune.
  • Økt kvalitet i samhandlingen mellom aktører innad i kommunen og / eller mellom første- og andrelinjetjenesten.
  • Forebyggende tiltak i befolkningen.
  • Behandlingstiltak i kommunen.
  • Pårørendes situasjon, inkludert barn av personer med rus- og / eller psykiske lidelser.

Prisvinneren får presentere seg under Ruskonferansen 2023. I tillegg får vinneren et kunstverk, samt dekket deltakeravgift for inntil 10 personer.

Hvem kan nominere kandidater?

Kommuner oppfordres til å nominere seg selv til prisen. Andre som ønsker å nominere en eller flere kommuner bes om først å forankre dette i kommunen(e) det gjelder.

Les mer om hvordan du nominerer her