- Det er positivt at det legges frem en årlig melding om kvalitet og pasientsikkerhet og at dette måles over tid. Vi er glad for at meldingen er tydelig på at formålet er større åpenhet og økt oppmerksomhet om kvalitet og pasientsikkerhet både i den nasjonale og den lokale helsepolitikken, sa fagleder i KS, Anne Gamme i høringen.

- Kommunesektoren er i likhet med nasjonale myndigheter opptatt av å sørge for at alle skal motta likeverdige tjenester, uavhengig av hvor i landet de bor.

Årets melding er mindre tydelig på at kommunene har et betydelig handlingsrom i organiseringen av sine helse- og omsorgstjenester, noe som bidrar til variasjon i tjenestetilbudet. Gamme viste til at noen kommuner vil prioritere å bruke mer ressurser på sine tjenester enn andre.

- Det kan føre til variasjon i kvalitet mellom kommunene. Vi vil da minne om at variasjon også kan være en mulighet og et uttrykk for innovasjon og nye måter å organisere tjenester på. Samtidig er det ingen tvil om at det er et potensiale for å redusere uberettighet variasjon, sa Gamme.

Hvordan synliggjøre innsats for barn og unge

I høringen tok KS opp hvordan vi bedre kan synliggjøre kommuners innsats for barn og unge.

- For eksempel så blir tjenester til barn og unge stadig mer digitale. Hvordan kan vi måle hvor tilgjengelige de er for barn og unge?

- Det er viktig at vi måler ting som er relevante, at vi får frem brukerperspektivet, og hva som er viktig for den enkelte. Og vi trenger en diskusjon om hvordan vi skal måle tilbudene og kommunenes faktisk ressursinnsats, uten at vi får detaljerte rapporteringer, sa Gamme.

Psykisk helsevern: ikke bra nok

Helsetilsynet har avdekket at det er systemsvikt i tilbudet til mennesker med rus-/psykiske lidelser. De finner at samordningen av tjenester ikke alltid er god nok og den somatiske helsen får ikke nok oppmerksomhet.  I samarbeid med kommunene videreutvikler nå KS læringsnettverk på gode pasientforløp, ved å legge enda mer vekt på helhetstenkning.

- KS deler pasientombudenes bekymring om manglende etterlevelse av «Den gyldne regel». Vår største bekymring handler om at nedbyggingen av døgnplasser i psykisk helsevern skjer for raskt til at kommunene har tilstrekkelige ressurser og virkemidler til å håndtere det, sa Anne Gamme.

Les hele høringsnotatet