Etter at Høyesterett i fjor slo fast at folk som er avlastere i eget hjem skal anses som arbeidstakere, ikke oppdragstakere, har flere parter forsøkt å finne løsninger som sikrer familier med behov for avlastning et like godt tilbud som de har hatt til nå.

KS har pekt på at det er flere forhold i lovverket som hindrer at tilbudet til familiene kan opprettholdes. Arbeids- og sosialdepartementet har foreslått en ny forskrift som skal gjøre det mulig for kommunene å fortsatt levere et godt tilbud om avlastning.

I høringsuttalelsen peker KS på at arbeidstakere som allerede er ansatt i kommunen heller ikke etter den nye forskriften vil kunne yte avlastertjenester som i dag. KS mener at dette vil gjøre det vanskeligere å rekruttere nok avlastere, og at ordningen med lengre tids avlastning under ferieavvikling ikke kan føres videre.