KS storbynettverk er bekymret for at brukere av avlastningstilbud i omsorgstjenestene og besøkshjem i barnevernet vil oppleve et betydelig dårligere tilbud som et resultat av den såkalte avlaster II-dommen fra Høyesterett. Storbynettverket har derfor sendt en uttalelse til Arbeids- og sosialdepartement som beskriver kommunenes bekymring, og uttrykker ønske om at departementet fremmer forslag om endringer i helse- og omsorgstjenesteloven og barnevernsloven for å unngå negative virkninger for brukerne.

Uttalelsen er signert ordførerne/byrådslederne i Trondheim, Oslo, Bergen, Stavanger, Tromsø, Kristiansand, og Bærum, samt styreleder i KS, og er oversendt berørte departementer og stortingskomiteer.