Avviklingen av sykdomslisten medfører at pasienter som i dag er fritatt for egenandeler på bakgrunn av å ha diagnoser som er oppført i sykdomslisten fra årsskiftet skal begynne å betale egenandel, enten de blir behandlet av privatpraktiserende fysioterapeuter med driftsavtale eller fastlønnede fysioterapeuter. Avviklingen av sykdomslisten vil ikke påvirke fastlønnstilskuddet.  I Statsbudsjettet er det kuttet 175 mill. kr på kommunerammen ut ifra en forventning om merinntekter i kommunene som følge av mulighet for å innkreve egenandeler. Se KS kommentar til statsbudsjettet her.

Det er variasjon i kommunenes forutsetninger for å kreve inn egenandelene, og de vedtatte endringene vil for enkelte kommuner medføre et behov for både praktiske og tekniske tilpasninger av ulikt slag. KS viser til mer utfyllende informasjon fra Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet og Helfo om når kommunene kan kreve egenandeler, hvilke krav som stilles for å kunne kreve egenandeler, om overgangsordninger, etc.

Informasjon fra Helse- og omsorgsdepartementet:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/fjerner-egenandeler-automatiserer-egendelstak-2-og-avvikler-diagnoselisten/id2525062/