Beslutningen om å nedsette en slik arbeidsgruppe ble tatt i bilateralt konsultasjonsmøte mellom KS og KMD i oktober 2020.

Lenkeblokk Icon Rapport fra arbeidsgruppe

Fra mandatet:

KS har pekt på at det finnes regelverk som er til hinder for at kommunene kan drive kostnadseffektivt innenfor ressurskrevende tjenester. Arbeidsgruppen skal identifisere konkrete elementer i regelverk som begrenser kommunenes mulighet for å drive kostnadseffektive tilbud til ressurskrevende tjenestemottakere. Gruppen skal ikke gå gjennom utformingen av selve toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester.