Se opptak

Lenkeblokk Icon Fastlegekonferansen

Fastlegene er svært viktige for kommunehelsetjenesten og kommunene er opptatt av at de skal ha attraktive arbeidsplasser med godt fagmiljø og gode arbeidsbetingelser.

- Vi vet at fastlegene har et stort arbeidspress. Vi vet det er krevende å rekruttere fastleger, og vi vet at kommunene subsidierer fastlegeordningen med rundt en halv milliard hvert år. Det viser alle undersøkelser og dette må vi gjøre noe med, fortsatte Gangsø.

KS er i likhet med Legeforeningen opptatt av å finne de riktige grepene som kan få ned arbeidsbelastningen for legene og skape en bærekraftig fastlegetjeneste for pasientene. Selv om vi har ulike roller og ulike forslag til løsninger, er det enighet om at ingen av partene kan løse problemene alene. Trepartssamarbeidet mellom staten, kommunesektoren og legenes organisasjoner er avgjørende for å lykkes med å få fastlegeordningen tilbake på rett spor.

- Som ansvarlig arbeidsgiverorganisasjon for kommunene som har ansvaret for å gi tjenestene, kommer vi ikke utenom at de økonomiske rammebetingelsene er viktige, - både for kommunene og for fastlegene, sa Gangsø.

Kommunene subsidierer ordningen med 440 millioner kroner i året og dette øker fra år til år. Det er derfor nødvendig med vesentlige endringer i finansieringsmodellen for fastlegeordningen.

KS ønsker blant annet å se nærmere på disse tiltakene:

  • En styrket basisfinansiering som vil gi fastlegene en større økonomisk trygghet og mulighet for listereduksjon.
  • Et grunntilskudd som gir legen en garantert minsteinntekt ved etablering, eventuelt med tidsavgrensning.
  • Endringer i basistilskudd og takster som sikrer legens inntjening samtidig som den økonomiske belastningen for kommunen reduseres.

Kommunene opplever at det blir stadig vanskeligere å rekruttere næringsdrivende fastleger. Mange nyutdannede leger vegrer seg for å kjøpe en legepraksis når de i tillegg har studielån og er i etableringsfasen. Det er heller ingen god løsning at kommunen må kjøpe ut en praksis som ingen leger vil overta. I forhandlingene om rammeavtalen var dette spørsmål som partene ikke kunne bli enige om.

KS ønsker også å se på andre tiltak som bidrar til et godt fagmiljø, trygge økonomiske rammer og sosiale rettigheter for fastlegene. I tillegg må vi sørge for at pasienter med langvarige helseproblemer og sammensatte behov får et bedre tilbud enn de opplever å få i dag. Vi må satse på mer tverrfaglighet og bedre integrering med de øvrige kommunale tjenestene. Samtidig må det legges til rette for bedre samhandling med spesialisthelsetjenesten.  

- Vi er inne i en kritisk fase av fastlegeordningen med store utfordringer på flere områder. Derfor må vi stå sammen for å sikre pasientene en trygg, god og bærekraftig helsetjeneste også i fremtiden, avsluttet Tor Arne Gangsø.