Norge er et langstrakt land, og rammevilkårene for landets fastleger er svært forskjellige. En typisk fastlege i distriktet vil ha en kort listelengde, delta i en legevaktordning med hjemmevakt og utføre andre allmennlegeoppgaver. En typisk lege i en storby vil ha en lang listelengde, men ikke nødvendigvis delta verken i legevakt eller ha andre allmennlegeoppgaver.

- Undersøkelsen som overrekkes i dag viser nettopp at det er en stor spredning mellom fastlegenes arbeidshverdag. Vi mener derfor at gjennomsnittstall for arbeidstid ikke sier så mye om den faktiske arbeidssituasjonen til den enkelte fastlege, og at det er behov for å se nærmere på variasjonene. Dette er helt nødvendig dersom undersøkelsen skal kunne brukes til å se på hvilke grep som bør tas for å bedre fastlegenes arbeidssituasjon, sier direktør for arbeidsliv i KS, Tor Arne Gangsø.

KS skulle gjerne ha vært med på å utforme spørsmålene i undersøkelsen. KS mener spørsmålene om legevakt burde vært mer presise, blant annet fordi det ikke er spurt detaljert nok om hva slags vaktordning som registreres.

- Rapporten gir derfor et unyansert bilde av legenes faktiske arbeidsbelastning. Det blir etter vår oppfatning ikke riktig å registrere en times sovende hjemmevakt på samme måte som en time legevakt på en legevaktstasjon med stor pågang av pasienter. Det er ingen andre bakvaktordninger eller hjemmevaktordninger, heller ikke for sykehusleger, som regner arbeidstid på denne måten. Hovedregelen i arbeidsmiljøloven er at en times hjemmevakt regnes som 1/7-dels time arbeidstid, sier Gangsø.

KS mener denne rapporten er et godt grunnlag for å si mye om legenes arbeidshverdag. Men den gir ikke et godt nok grunnlag for å si noe om faktisk og total arbeidsbelastning for fastlegene.

Det vil være nyttig om partene i trepartssamarbeidet kan bestille andre tabeller enn det som er tatt med i rapporten for det videre arbeidet.

- Vi er for eksempel særlig interessert i å se nærmere på om variasjonene mellom fastlegene kan forklares med kommunestørrelse, listelengde og praksisform, sier Gangsø.

Resultatene av undersøkelsen vil inngå i det viktige samarbeidet som skal skje framover.

- KS vil gjerne bidra til å videreutvikle en bærekraftig fastlegeordning som møter framtidens behov, sier Gangsø.