Helsefellesskapene er organiseres i tre nivåer:

• I partnerskapsmøtet møtes den øverste ledelsen i kommunene og sykehusene årlig og bestemmer den overordnede strategiske retningen. • Det neste nivået, strategisk samarbeidsutvalg, møtes administrativ og faglig ledelse. De beslutter de konkrete pasientforløpene og hvordan tjenestene skal utvikles. • På nivået under er faglige samarbeidsutvalg. Dette er arbeidsgruppene som skal jobbe med forslag de konkrete prosedyrene og pasientforløpene.

Det er Rambøll Management Consulting som gjennomfører utredningen på oppdrag fra KS.

Sammenhengende tjenester

Ofte mottar innbygger tjenester fra både spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Da er det et mål at innbygger opplever tjenestene som sammenhengende, uavhengig om det er stat eller kommune som leverer dem.

Noen helsefellesskap er nylig etablert, andre har samarbeidet i flere år. Organisasjonsformene er ulike fra region til region, det samme er samarbeidsformen. For å få til sammenhengende tjenester må kommuner og helseforetak se på hverandre som likeverdige partnere med felles eierskap og ansvar for tilbudet til pasientene.

Samarbeid og ansvarsdeling

KS ønsker å kartlegge roller og felles planarbeid mellom kommuner og sykehus, undersøke hvordan de ulike helsefellskapene er organisert og vise hvordan felles planarbeid fungerer i praksis.

Det skal i løpet av høsten gjennomføres intervju med leder og nestleder som er kommune- og sykehusrepresentant av helsefellesskapene, samt intervju med kommunalt sekretariat og dokumentanalyse av protokoller fra partnerskapsmøter.

Det er et mål å finne ut hvorvidt lederne og sekretariat opplever at helsefelleskapene bidrar til tydelig samarbeidsstruktur, felles planlegging, økt samordning og bedre beslutningsprosesser. Samtidig skal viktige forskjeller og ulike utfordringsbilder for helsefelleskapene identifiseres.

Undersøkelsen skal i størst mulig grad gi et representativt bilde av utviklingen og status for helsefelleskapene i hele landet.