Mandag 15. mars lanserte KS to forskningsrapporter: «Samhandling og oppgaveoverføring mellom sykehus og kommuner», levert av SINTEF og «Sykehus og kommuners arbeid med utskrivningsklare pasienter», levert av Møreforskning og Høgskolen i Molde.

I den anledning inviterte KS til debatt om samhandling mellom helseforetak og kommuner. Helse- og omsorgsminister Bent Høie, styreleder i KS, Bjørn Arild Gram og Kjersti Toppe (SP) og ordførerne Helga Pedersen, Gyro Heia og Torgeir Dahl deltok i debatten. 

- Disse rapportene bekrefter at å forbedre kvaliteten på den komplekse helse- og omsorgstjenesten tar tid. Men vi er på god vei – og vi har mange gode grunner til å fortsette arbeidet. Målet må være at pasientene og deres pårørende skal få en god opplevelse i møte med helse- og omsorgstjenesten, sa Bjørn Arild Gram.

Se opptaket av lanseringen

Opptaket viser presentasjon av begge forskningsrapportene og hele den politiske debatten

Kunnskapsløft for kommunene

I sitt innledende innlegg trakk KS' styreleder frem vedvarende kostnadsvekst i de kommunale helse- og omsorgstjenestene som en utfordring, i tillegg til bemannings- og kompetanseutfordringer. Sistnevnte vil forsterke seg ettersom kommunene får ansvaret for stadig flere og tyngre oppgaver som tidligere lå i helseforetakene. Kommunene vil ta det ansvaret - men det krever ny og styrket kompetanse.

- Budsjettsituasjonen må styrkes og en tyngre kompetansesatsing mot de kommunale helse- og omsorgstjenestene må til. Det satses alt for lite på dette, sa Gram.

Han mener det er behov for mer innovasjon og forskning i- og på den kommunale helse- og omsorgssektoren.

- Forskningsbasert kunnskap må legges til grunn for de store omstillingene vi som samfunn står overfor. Vi har lenge bedt regjeringen om å prioritere forskning på kommunehelsetjenesten.

- I KS er vi generelt opptatt av at vi må ha mer gjennomgripende og radikal innovasjon, eksperimentere mer og ha forsøk som på grunnleggende vis prøver å løse samfunnsflokene vi står i nå, og ikke minst møter i årene som kommer. Det er mye å gjøre innen helse- og omsorgstjenestene her, sa Gram.

Fastlegene er sentrale

I debatten ble fastlegene av flere trukket frem av flere som sentrale i arbeidet med bedre samhandling.

- Vi må raskt lykkes med å stabilisere situasjonen for fastlegeordningen. Kommunene bruker allerede i dag store ressurser til å holde oppe ordningen, lang mer enn det som har vært forutsatt, og utfordringene øker. Jeg har et sterkt ønske og håp om at vi i samarbeidet mellom Helsedepartementet, Legeforeningen og KS skal finne fram til nasjonale grep som gjør det mulig for kommunene å levere den legetjenesten det er behov for, sa Bjørn Arild Gram.

Les mer:

Hør podcast-episoden av Der livet leves om samhandling i helsetjenesten, med Tarald Rohde, som er seniorrådgiver i SINTEF digital og prosjektleder for rapporten Samhandling og oppgaveoverføring mellom sykehus og kommune. 

Les rapporten: Sykehus og kommuners arbeid med utskrivingsklare pasienter

Les rapporten: Samhandling mellom kommuner og sykehus