Formålet med varselordningen for de alvorligste hendelsene er å oppdage uforsvarlige forhold raskere slik at de kan rettes opp.

Plikten til å varsle Helsetilsynet ligger på virksomheten og ikke det enkelte helsepersonell. En virksomhet kan imidlertid bestå av ett enkelt helsepersonell, for eksempel en fastlege som driver alene.

Det er virksomheten selv som har ansvar for at den har forsvarlige tjenester som følger kravene i lov og forskrift, men den nye varslingsplikten gir også kommunene oppgaver. 

Kommunens oppgaver og ansvar

Kommunen ved rådmannen har det overordnede ansvaret for at det etableres og gjennomføres systematisk styring av virksomhetene.

I den nye lovbestemmelsen i helse- og omsorgstjenesteloven §12-3 a står det:

«Virksomheter som er omfattet av loven her, skal straks varsle Statens helsetilsyn om dødsfall eller svært alvorlig skade på pasient eller bruker som følge av tjenesteytelsen eller ved at annen pasient eller bruker skader en annen, jf. helsetilsynsloven § 6. Varslingsplikten gjelder dersom utfallet er uventet ut fra påregnelig risiko.»

Kommunen må sikre at varslingsplikten blir en integrert del av virksomhetenes styringssystem. Den må etablere rutiner for varsling til Statens helsetilsyn og informere fastlegene i kommunen om varslingsplikten. Private virksomheter kommunen har avtaler med må også få informasjon. I tillegg må kommunen sikre at pasienter, brukere og pårørende får informasjon om sin varslingsrett

I forbindelse med varslingsplikten har Helsetilsynet send ut et informasjonsbrev hvor det står mer om hvilke hendelser som omfattes, og hvordan dødsfall og alvorlige hendelser skal varsles: