Våren 2019 foreslo Kommunenes Strategiske Forskningsorgan (KSF) en struktur for forskning i kommunale helse- og omsorgstjenester for å realisere et kunnskapsløft i kommunene. Arbeidet er foreslått organisert med ett nasjonalt og fire regionale samarbeidsorganer.  I tillegg anbefalte KSF at kommunene organiserer seg i klynger.

Bergen skal lede an

I Bergen er det allerede etablert forskningssamarbeid mellom kommuner og forskningsinstitusjoner, kalt Kunnskapskommunen. Kunnskapskommunen gis status som to-årig pilot for mulig modell for regionalt samarbeidsorgan. Bergen vil bygge videre på de erfaringene de alt har gjort seg når de nå inntar rollen som vertskommune. Hensikten er å bygge gode samarbeidsstrukturer og verktøy for å styrke kompetansen i kommunenes kunnskapsarbeid.

KS skal være pådriver

I september vedtok hovedstyre i KS at KS skal ha pådriverrollen for å styrke forskningen i kommunale helse- og omsorgstjenestene, og følge opp anbefalingene fra KSF. Hovedstyret har også gitt sin tilslutning til at regionale samarbeidsfora for kommuner, brukere og forskningsinstitusjoner skal etableres i hver helseregion. I tillegg har de sluttet seg til at Bergen kommune og Kunnskapskommunen blir pilot. Bakgrunnen for hovedstyrets vedtak er ønsket om et kunnskapsløft for de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

Rette opp skjevfordelingen

Om lag 50 prosent av landets helseutgifter brukes i kommunene. Men hele ni av ti kroner av forskningsinnsatsen innen helse og omsorg går til sykehusene. I dag er det liten tradisjon for samarbeid med forskningsinstitusjoner og som bestiller av forskningsoppdrag. Det er en av grunnene til at det ikke forskes nok på temaer som er viktige for kommunene.

KS ønsker å igangsette piloten i Bergen for å teste ut mulige samarbeidsmodeller for å styrke kommunens rolle som bestillere og stimulere til mer forskning i og med kommunene.