Høsten 2020 ga Helse og omsorgsdepartementet et oppdrag til Helsedirektoratet om å forbedre kommuneoverlegenes arbeidsverktøy på en rekke områder, herunder etablering av kommuneoverlegeregister.

Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Norsk Helsenett har samarbeidet om å tilrettelegge for en løsning som kan ivareta kommunelegenes behov her og nå, men hvor det også er hensyntatt en rekke andre ønsker og behov. Den samlede løsningen for dette har KS ikke kunne gå inn for. Det har vi meldt tilbake i brev til Helsedirektoratet 18. Februar i år. Samtidig sier vi i brevet:

"Det haster å få på plass en sentralisert oversikt over kommuneoverlegenes kontakttelefonnummer, og disse opplysningene ligger allerede hos statsforvalterne og kan publiseres raskt for å avhjelpe på behovet.  Det må avklares hvordan oversikten skal forvaltes og hvem som har ansvaret for dette".

Jobber med å finne løsning

Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og KS har nå en konstruktiv diskusjon om hvordan vi i fellesskap kan jobbe videre med å få på plass en løsning slik kommunelegene ønsker.  Vi skal i fellesskap vurdere om, og hvilke andre elementer som kan tas inn i et slikt register. Samtidig skal vi passe på å sikre både at kommunene kan ivareta sitt overordnede ansvar for smittevernet, og at det nye registeret kan nyttiggjøres uavhengig av kommunenes ulike organisasjonsmodeller. 

Det er viktig at vi i dette arbeidet også bringer klarhet omkring formålet med å etablere et nytt register og hvilket innhold det skal ha. Det må også foreligge enighet og klarhet om hvordan registeret skal finansieres, forvaltes og oppdateres, og hvem som skal ha ansvaret for det.  

KS ser optimistisk på det videre arbeidet

- Vi er enige om å dele opp oppdaget, og sammen ta tak i det som oppleves mest pressende i den aktuelle situasjonen.  KS vil derfor be om at TISK-prosjektet re-etablerer arbeidet med kontaktregister for kommuneleger gjennom å utarbeide et utkast til prosjektbeskrivelse, og at videre arbeid med kontaktregister for kommuneleger forankres i den gruppen som møttes 16.3.2021, der KS, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet deltok, sier avdelingsdirektør i KS, Åse Laila Snåre.