KS deltok i innspillsmøte med helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol, sammen med andre arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner.

Samhandlingsløsninger

I møtet påpekte KS, som mange ganger tidligere, at den største utfordringen fremover er å sikre bærekraftig velferd. Hovedutfordringen er mangelen på kvalifisert personell. Bedre samhandlingsløsninger som tilrettelegger for deling av informasjon er et viktig bidrag for å minske personellutfordringene. Vi må også legge til rette for at flere kan jobbe mer, organisere arbeidstiden bedre og organisere arbeidet på nye måter for å få tilstrekkelig kapasitet og kvalitet i tjenestene.

Tilgang på pasientinformasjon

Tilgjengeliggjøring og deling av data som en forutsetning for sammenhengende tjenester er svært viktig. Dagens situasjon med mange distribuerte kilder og systemer og følgelig mangel på informasjonsflyt mellom virksomheter utgjør en fare for liv og helse. Dette rammer pasientene og pasientbehandlingen, spesielt på legemiddelområdet med risiko for feil legemiddelbruk.

KS ba regjeringen vurdere å legge inn i planen en statusrapport om hva som er gjort siden forrige helse- og sykehusplan når det gjaldt tilgjengeliggjøring av data og informasjonsdeling mellom nivåene og tjenestene. Samtidig bør nasjonal helse- og samhandlingsplan presentere en ambisjon for veien videre på dette området kommende år.