Sammen med Helse- og omsorgsdepartementet arrangerte KS den tolvte nasjonale helsekonferansen. Tema i år er helhetlige og koordinerte tjenester, medvirkning og prioritering i helse- og omsorgstjenesten.

Bemanningsutfordringene er merkbare

I sin tale understreket Helgesen at de utfordringene som har vært fram til nå blir små sammenlignet med utfordringene i årene framover. Mange, både i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten kjenner allerede på en presset hverdag. Hovedutfordringen med mangelen på kvalifisert personell vil bare øke i tiden fremover.

- Da er det ekstra viktig å gjøre de riktige prioriteringene. Det er ingen tvil om at vi må arbeide godt for å utnytte de samla ressursene i helsevesenet best mulig, sette inn innsatsen på riktig plass, sikre gode pasientforløp med rett behandling på rett sted, og bruke den kompetansen vi har tilgang til på en måte som løser oppgavene best mulig, sa Helgesen.

KS´styreleder Helgesen mener vi må tenke nytt om velferdstjenestene skal være bærekraftige framover. Kommunene må jobbe smartere og spille på lag med hele lokalsamfunnet.

Psykisk helse

Helseministeren sa i sin tale at det som skal prioriteres nå er fastlegeordningen, psykisk helse og rus og en trygg, aktiv alderdom.

- For at kommunene skal tilby gode helse- og omsorgstjenester, må staten være med å gi retning. I ei tid hvor vi ikke kan gjøre alt, har regjeringen derfor prioritert, fastlegeordningen, psykisk helse og rus, en trygg, aktiv alderdom, sa helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

KS er glad for at psykisk helse er en prioritet for regjeringen. Kommunene har fått et stadig større ansvar for tjenester til personer med rusproblemer og alvorlige psykiske lidelser, uten at kompetanse og ressurser nødvendigvis har fulgt med.

- Vi har vært tydelige på at det trengs en økt satsing på døgnkapasitet i spesialisthelsetjenesten for de med alvorlig rus og psykisk helseproblematikk. Dette er en satsing som krever samarbeid mellom kommuner og sykehus – om blant annet døgnkapasitet, polikliniske- og ambulante tilbud.

Bedre løsninger for samhandling

Digitalisering og innføring av e-helseløsninger er en forutsetning for å kunne møte utfordringene i helsetjenestene og kommunal sektor. Behovet er stort, og løsningene er etterlengtet

- Utfordringen er at innføringen av digitale løsningene ikke skjer raskt nok. Noe av det som haster mest er bedre samhandling og deling av data mellom helseaktørene. Tilgang til oppdatert pasientinformasjon er viktig for at helsepersonell skal ta korrekte valg og gi innbygger gode forsvarlige tjenester, sa Helgesen.

I tillegg er bedre samhandlingsløsninger grunnleggende for å løse personellutfordringene. Mangel på informasjonsflyt mellom virksomheter utgjør ikke bare fare for liv og helse, men fører også til at helsepersonell bruker mye tid på å hente inn opplysninger, fordi pasientinformasjon ikke er lett tilgjengelig for helsepersonell, der og når de behøver det.

Gunn Marit Helgesens innlegg (pdf)