Nemda behandler et fåtall saker årlig hvor det er uenighet mellom helseforetak og kommuner. Et eksempel på hva en slik uenighet kan bestå av, er kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter. Nemda er et lettere tilgjengelig alternativ for tvisteløsning enn det domstolene er.

- Ved at den finnes tror jeg at kommuner og helseforetak anstrenger seg litt ekstra for å bli enige. Det lave antallet saker kan tyde på at samarbeidet mellom sykehus og kommuner i hovedsak fungerer bra, sier Snåre.

- Det er positivt at denne muligheten til tvisteløsning utenfor rettsapparatet opprettholdes. Å få en upartisk og ekstern vurdering av en konflikt kan hjelpe partene til å finne løsninger i andre liknende saker. Vi håper derfor at kommunene benytter seg av muligheten til tvisteløsning ved behov.

Fakta om tvisteløsningsnemda

 • Avtale om nasjonal tvisteløsningsnemd ble inngått av KS og HOD i 2012.
 • Den er forankret i Prop. 91 L (2010-2011) om lov om kommunale helse- og omsorgstjenester.
 • Plikten til å inngå samarbeidsavtaler mellom kommunene og helseforetakene var noe av foranledningen for et ønske om et upartisk organ som kunne ta stilling til uenighet om tolkningen av de konkrete avtalene. Siden nemda ble etablert har den behandlet 3-4 saker i året. Det har vært en tendens til færre saker de siste årene.
 • Nemdas virkeområde og myndighet er:
  • Meklingsinstans ved uenighet om inngåelse av samarbeidsavtaler.
  • Rådgivende uttalelser om tvister ved inngåtte samarbeidsavtaler, for eksempel ansvarsdelingen mellom helseforetak og kommuner.
  • Rådgivende uttalelser ved uenighet om betaling for utskrivningsklare pasienter.
 • Mer informasjon om nemda og sakene som er behandlet finner du på Helsedirektoratets nettsider.

KS holder forøvirg på å utarbeide en oversikt over sakene og tvistene som er behandlet, med sikte på publisering i februar.