Befolkningens helse er et resultat av mange forhold og oversikten er viktig for å kunne planlegge og gjennomføre effektive tiltak. God oversikt bidrar til et mer treffsikkert folkehelsearbeid. 

Loven og oversiktsdokumentet
Folkehelseloven krever at den enkelte kommune skal ha nødvendig oversikt over befolkningens helsetilstand og påvirkningsfaktorer. Gjennom oversiktsarbeidet skal kommunene identifisere sine folkehelseutfordringer. Oversiktsdokumentet skal gi en helhetlig oversikt som danner grunnlaget for arbeidet med utformingen av den kommunale planstrategien og for beslutninger i det løpende folkehelsearbeidet. Hovedhensikten med oversiktsdokumentet som skal utarbeides hvert fjerde år, er å forankre folkehelsearbeidet politisk, på tvers av sektorer og som en langsiktig satsing. 

Påvirkningsfaktorer for helse, Dahlgren & Whiteheads modell fra 1991.

Kilder til, og arbeid med å få frem oversikten
Oversikten bør basere seg på flere ulike kilder. Nasjonale helsemyndigheter bidrar med opplysninger, men kommunene og fylkeskommunene sitter også selv på viktig informasjon. Folkehelseprofilene gir et visst bilde på tilstanden i hver kommune, men profilene er bare ett av flere sett med data en kommune trenger for å ha tilstrekkelig oversikt. Å hente relevante data fra andre statistikkilder, og ikke minst kunnskap fra egne tjenester er viktig for å kunne utvikle en god oversikt. Ulike former for dialogmøter kan også være kilde til informasjon.

Ulike typer kilder

1) Nasjonale, regionale og lokale data og befolkningsundersøkelser
2) Informasjon og erfaringer fra kommunale tjenester
3) Erfaringer fra nærmiljø og lokalsamfunn
Punkt 2 og 3 samler viktig erfaringskompetanse.

I tillegg til å framskaffe oversikt er det viktig å kunne analysere dataene og se dem i sammenheng gjennom et helhetlig oversiktsdokument. Gjennom oversiktsarbeidet vil kommunen danne seg et bilde av elementer som befolkningssammensetning, oppvekst- og levekårsforhold, sosial ulikhet, fysisk, biologisk, kjemisk og sosiale miljø, skader og ulykker, helserelatert atferd og helsetilstand.

Et løpende arbeidet
Oversiktsarbeidet bør ikke avgrenses til å være noe som skjer bare hvert fjerde år. Skal folkehelsearbeidet være treffsikkert bør det være et løpende arbeid. Det er en nær sammenheng mellom løpende oversiktsarbeid og oversiktsdokumentet som skal utarbeides hvert fjerde år. 

Oversiktsarbeidet – en tredelt prosess

1. Framskaffe info
2. Vurdere konsekvenser og årsaksforhold
3. Utarbeide grunnlag for beslutninger om tiltak
    a. På kort sikt
    b. Knyttet til langsiktig planlegging

Råd og tips

1. Organiseringen av arbeidet bør reflekterer behovet for tverrsektorielle bidrag i alle faser av oversiktsarbeidet. Vurder også om det er naturlig å trekke inn deltakere utenom kommunal forvaltning, for eksempel frivillige organisasjoner. Bruk gjerne det lokale aktørkartet. 

2. Avklar tidlig forventninger, retning og ambisjoner for oversiktsarbeidet. Bruk gjerne dialogverktøyet. 

3. Bruk andres erfaringer og generell folkehelsekunnskap som utgangspunkt for å vurdere mengden og typen innhold som er nødvendig i en oversikt. 

4. Det løpende oversiktsarbeidet bør utøves som del av kommunens og fylkeskommunens ordinære virksomhet og relateres til styringssystemet.

5. Å definere hvilke data som kan si noe om helse og trivsel hos befolkningen er ikke en oppgave bare for administrasjonen. Man bør også spørre tjenestene og sivilsamfunnet hva de mener sier noe om tilstanden. Det handler om å samle ”taus” men relevant kunnskap fra mange aktører.

6. Bygg kompetanse. Invester i å utvikle evnen til å tolke informasjon. Det er avgjørende for den videre prosessen. Å utvikle kompetanse på å lage gode kvalitative beskrivelser er også et godt grep.

Gode eksempler

 • Rana kommune

  Rana kommune har vært opptatt av å systematisere folkehelsearbeidet for å sikre felles forståelse og styring. Kommunen har brukt internkontrollprinsippet som verktøy i arbeidet (folkehelseloven § 30).

 • Fauske kommune

  Fauske har etablert en egen oversiktsgruppe med et tydelig mandat, der hvert samhandlingsområde er representert. Oppgaven til medlemmene er å koordinere og framskaffe opplysninger om helsetilstand og påvirkningsfaktorer innenfor samhandlingsområdets ansvarsområde. Det løpende oversiktsarbeidet skal utøves som en del av kommunens ordinære virksomhet og relateres til kommunens styringssystem.

  Les mer om Fauske her

 • Malvik kommune

  Folkehelsesatsingen i Malvik kommune er mangfoldig og foregår på ulike nivåer. Prosessen fremstår som lineær i fremstillingen men dette er ikke tilfellet i realiteten. Mange av prosessene har foregått parallelt og utviklet seg kontinuerlig. Innsikt og kunnskap har ført til nye ideer som igjen har blitt til tiltak og løsninger som kommer kommunens innbyggere til gode. Malvik har gjort mye spennende både i oversikts- og tiltaksarbeidet som du kan lese mer om i lenken under.

  Les mer om Malvik her

God oversikt - en forutsetning for god folkehelse

Veilederen gir råd om hvordan arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer kan utføres i praksis.

Eier: Helsedirektoratet
Les veilederen her 

Kommunehelsa statistikkbank

Et nettbasert verktøy som gir deg statistikk om helse, sykdom, risikofaktorer og befolkning i norske kommuner.

Gå til verktøyet 

Aktører

Nasjonale aktører
Barne-, ungdoms-, og familiedirektorat 
Folkehelseinstituttet
Helsedirektoratet

Regionale aktører
Fylkeskommunen
KS

Kunnskapsaktører
Folkehelseforeningen
Forebygging.no
Helsebiblioteket
Skadeforebyggende forum
SSB 
Ungdata