Kort om de fire verktøyene
Verktøykassen består av fire ulike verktøy som utfyller hverandre. Prosessguiden gir en enkel oversikt over de ulike fasene i folkehelsearbeidet og hvordan du kan gå fram. Det nasjonale aktørkartet synliggjør de mest sentrale aktørene på folkehelsefeltet og hvilke roller og oppgaver de har. Det lokale aktørkartet er et praktisk kartleggingsverktøy som hjelper deg å vurdere hvem som bør involveres i arbeidet lokalt. Dialogverktøyet er også et praktisk verktøy. Det kan brukes i arbeidsmøter og for å lede gruppeprosesser på tvers, der målet er å få en mer felles forståelse for utfordringene i folkehelsearbeidet og hvordan man sammen kan jobbe for å løse dem.

Lenkeblokk Icon Folkehelsearbeid i kommunen - Enkle råd og tips til prosessen

Målet med verktøykassen
Målet er at verktøykassen skal være et nyttig, helhetlig og praktisk bidrag til det strategiske folkehelsearbeidet i kommuner og fylkeskommuner. Verktøyene skal være relevante og imøtekomme reelle og identifiserte behov. Vi i KS lykkes først med å støtte kommuner og fylkeskommuner i folkehelsearbeidet når verktøyene oppleves som relevante og tas i bruk.

Verktøy laget av og med brukere
Verktøykassen er basert på innspill fra og laget i samarbeid med kommunedeltagerne i læringsnettverkene, samt en referansegruppe med nøkkelpersoner fra kommuner og fylkeskommuner. Verktøyene er laget for å imøtekomme brukerbehov, og deltagerne har bidratt ved å teste konsepter og gi tilbakemeldinger på verktøyene gjennom hele utviklingsprosessen. Løsningen er utviklet med bruk av tjenestedesign som metode.