Tverrsektorielt arbeid
Verktøyet tar utgangspunkt i at dette er et tverrsektorielt arbeid, med de utfordringer og muligheter som ligger i dette. Her får du en enkel oversikt over hvordan du kan gå fram i arbeidet, aktører du bør forholde deg til i prosessen, hvem som har verktøy og løsninger du kan benytte deg av – og sist men ikke minst får du noen tips og råd underveis.En tredelt prosess
Folkehelsearbeidet har tre viktige faser; oversikts-, plan- og tiltaksarbeid, og verktøyet er organisert etter disse fasene. Det er stor variasjon i hvordan den enkelte kommune gjennomfører folkehelsearbeidet, og prosessguiden har i hovedsak samlet noen råd og tips til hvordan dette kan gjøres.

        

Fem elementer per fase
For hver fase finner du en beskrivelse av det særegne ved denne fasen, noen råd og tips til hvordan du kan jobbe, oversikt over nyttige aktører, gode eksempler og nyttige verktøy. 

Prosessguiden er et supplement til Helsedirektoratets Veivisere for folkehelsetiltak og andre verktøy som er nyttige i arbeidet.

Nasjonale føringer

§ Folkehelseloven
§ Plan og bygningsloven
Stortingsmelding 19 (2014-15) Mestring og muligheter

Evaluering – en viktig del av folkehelsearbeidet
Hensikten med evaluering er å sikre utvikling og kontinuerlig forbedring av folkehelsearbeidet. Med utgangspunkt i folkehelseutfordringene som er identifisert lokalt og de mål og strategier som er fastsatt, skal kommunene i følge loven være i stand til å vurdere om folkehelsen i kommunen bedres over tid. Folkehelseloven angir ingen konkrete krav til hvordan evalueringsarbeidet skal gjennomføres.

Evaluering innebærer overordnet to elementer, der det ene er å vurdere om folkehelsen i kommunen utvikles i en positiv retning og det andre er å gjøre en vurdering av kommunens styringssystem og hvorvidt folkehelsearbeidet er godt nok ivaretatt i dette.

For at evalueringen skal ha noen hensikt er det viktig å se denne som et element i et lærende system der kunnskap deles og brukes til å ta arbeidet videre i nye steg. Løpende evaluering er viktig gjennom hele prosessen.

Tips for hele prosessen

1. Tenk forankring og felles forståelse fra start. Identifiser relevante aktører og lag en plan for involvering gjennom hele prosessen. Bruk gjerne det lokale aktørkartet.

2. Husk at folkehelsearbeid er et tverrsektorielt lederansvar og organiseringen bør gjenspeile dette. Avklar struktur for, og ressurser til arbeidet. Tydeliggjør dette i organisasjonen.

3. Etabler en tverrsektoriell gruppe med et tydelig mandat, både til planprosess og det overordnede/koordinerende arbeidet videre. Skap arenaer for deling og kunnskapsoverføring på tvers.

4. Skaff deg oversikt over sentrale aktører med deres roller og ansvar i folkehelsearbeidet. Bruk gjerne nasjonalt aktørkart.

5. Involver bredt i alle faser av arbeidet. Det sikrer eierskap, bidrar til at dere fanger grasrotperspektivet, og legger til rette for myndiggjøring og medborgerdialog. Bruk gjerne dialogverktøyet i arbeidet.

6. God forankring gjennom oversiktsarbeid og planarbeid bidrar til et tiltaksarbeid der man lettere ser hva det blir riktig å satse på. Det handler om å bygge folkehelsekunnskap og –eierskap inn i grunnmuren i hele kommuneorganisasjonen.

Veivisere i lokale folkehelsetiltak

Under finner du et relevant verktøy du kan bruke i folkehelsearbeidet. Det er et praktisk hjelpemiddel i kommunens tverrsektorielle folkehelsearbeid. Veiviserne utgjør en kunnskapsbase og faglig plattform, og kan brukes i kommunenes arbeid med å gjøre folkehelsearbeidet kunnskapsbasert og systematisk.

Eier:Helsedirektoratet
Sjekk ut veiviseren her