Sentrale aktører i strategisk folkehelsearbeid
Det nasjonale aktørkartet presenterer et utvalg av sentrale aktører i strategisk folkehelsearbeid. Aktørene er viktige ressurser som kan brukes i én eller flere av fasene i folkehelsearbeidet. Det nasjonale aktørkartet deles opp i tre kategorier:

• Nasjonale aktører er viktige i folkehelsearbeidet på nasjonalt plan
• Regionale aktører er bidragsytere på regionalt plan
• Kunnskapsaktører bidrar med nyttig informasjon og kunnskap

Nasjonale aktører

 • Barne-, ungdoms-, og familiedirektorat (Bufdir)

  Bufdir er et statlig forvaltningsorgan underlagt Barne- og likestillingsdepartementet med mange viktige oppgaver på oppvekstområdet. På nettsidene finner du statistikk- og analysemateriell, blant annet oppvekststatus som er relevant for oversiktsarbeidet, samt fagstoff som er relevant i tiltaksarbeidet.

  Statistikk og analyse

 • Folkehelseinstituttet

  Her finner du sentrale tema og data for folkehelsearbeidet: Folkehelseprofilene for kommuner og fylker, ”Kommunehelsas statistikkbank” samt statistikk og nøkkeltall for tilstanden i befolkningen på nasjonalt nivå, og for oversiktsarbeidet i helseregioner, fylker og kommuner.

  Helsestatistikk

 • Helsedirektoratet

  Helsedirektoratet er fagorganet og regelforvalteren innen folkehelsearbeid. De har kunnskap om oversiktsarbeidet og planarbeidet, innsikt i folkehelseloven og planlegging av denne type arbeid i kommuner og fylkeskommuner. Her finner du verktøy og veivisere i lokalt folkehelsearbeid. Disse er hjelpemidler til kommunenes tverrsektorielle arbeid med folkehelse.

  Folkehelsearbeid i kommunen

 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ansvaret for plan- og bygningsloven med forskrifter. På nettsidene finner du veiledere og nyttig informasjon som særlig er relevant for planfasen i folkehelsearbeidet.

  Kommuneplanlegging

 • KS

  KS er kommunesektorens arbeidsgiverorganisasjon. Organisasjonen er en pådriver for strategisk og tverrsektorielt arbeid med folkehelse. På KS’ nettsider kan du finne ulike verktøy og relevant informasjon, blant annet statistikk og enkelte forskningsartikler.

  Folkehelse

Regionale aktører

 • Fylkeskommunen

  Fylkeskommunen har i følge Folkehelseloven ansvar for å fremme folkehelse og være pådriver for, og samordne folkehelsearbeidet i fylket. Fylkeskommunen skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i fylket. Mer informasjon finner du på din nettsidene til din fylkeskommune.

 • Fylkesmannen

  Gjennom råd og veiledning skal Fylkesmannen være med å sikre at folkehelse inngår i kommunale og regionale planer. Fylkesmannen kan føre tilsyn med at kommunene og fylkeskommunene oppfyller sine plikter på folkehelseområdet.

  Folkehelse

 • KS

  KS er kommunesektorens arbeidsgiverorganisasjon. Organisasjonen er en pådriver for strategisk og tverrsektorielt arbeid med folkehelse. På KS’ nettsider kan du finne ulike verktøy og relevant informasjon, blant annet statistikk og enkelte forskningsartikler.

  Folkehelse

Kunnskapsaktører

 • Folkehelseforeningen

  Foreningen har som mål å arbeide tverrfaglig for å øke interessen og forståelsen innen folkehelsearbeid med en helhetlig tilnærming til levekår, miljø, livsstil og helse. Her finner du en samling nyheter og arkiv som kan være nyttig for oversiktsarbeidet.

  Les mer

 • Forebygging.no

  Dette er en kunnskapsbase for helsefremmende arbeid og rusforebygging. Basen utgjør et bidrag til oversiktsarbeidet gjennom en stor samling av artikler, rapporter, metode, nettressurser, litteratur og mye mer.

  Les mer

 • Helsebiblioteket

  Her finner du blant annet veiledere og retningslinjer, helsestatistikk og relevant forskning på feltet. Du kan også stille spørsmål og få svar relater til ulike problemstillinger. Siden er driftet av Kunnskapssenteret.

  Les mer

 • Kommunetorget

  Her finner du konkret og praktisk veiledning for plan- og tiltaksarbeidet. Tilgjengelige prosesshjelpemidler, planverktøy, veileder i kommunal planstrategi og sjekkliste for folkehelse ligger her.

  Les mer

 • Skadeforebyggende forum

  Skadeforebyggende forum har som mål å forebygge alvorlige ulykker og fremme forebyggende arbeid gjennom informasjon og samarbeidstiltak. På nettsiden finner du skadestatistikk og informasjonsmateriell, samt artikler om forebyggende arbeid og verktøy for Trygge lokalsamfunn. Nettsiden er aktuell i oversiktsfasen.

  Les mer

 • Statistisk sentralbyrå

  Her finner du en del grunndata for oversiktsarbeidet, forskning, statistikk, fagartikler og publikasjoner. KOSTRA (Kommune-Stat-Rapportering) gir statistikk om ressursinnsatsen, prioriteringer og måloppnåelse i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Sammen med tabeller fra Statistikkbanken kan du samle relevante indikatorer for folkehelsearbeidet.

  Kostra

 • Sunne kommuner

  Dette er et folkehelsenettverk (WHO’s norske nettverk) der idé- og erfaringsutveksling og det å løfte frem gode ideer står sentralt. Nettsidene er en ressursbank med styringsdokumenter, relevante nettsteder, aktuell forskning og eksempler på lokalt folkehelsearbeid. Sidene er nyttige for både oversikt- og planarbeidet.

  Les mer

 • Ungdata

  Her finner du mer om det standardiserte systemet for lokale spørreskjemaundersøkelser rettet mot ungdom. Målet er å samle fakta for å forebygge og bedre livskvaliteten til unge innen forskjellige områder. Skal du i gang med en egen spørreundersøkelse, som en del av oversiktsarbeidet, finner du råd og tips her.

  Les mer