Lokalt aktørkart passer godt for deg som har en koordinerende rolle i folkehelsearbeidet og som trenger å involvere flere aktører i arbeidet. 

Et verktøy for å kartlegge lokale aktører

Verktøyet består av tre steg som veileder en gruppe gjennom ulike spørsmål og refleksjoner. Oppgaven omfatter i korte trekk disse stegene:

1. Hvilke aktører ønsker du ideelt å involvere i den delen av arbeidet dere nå fokuserer på?
2. Hvilke aktører kan du ikke klare deg uten?
3. Hvordan lykkes vi med involveringen?

Lokalt aktørkart kan benyttes både for enkelte faser i folkehelsearbeidet eller hele prosessen. Velg en oppgave med tilhørende problemstillinger nedenfor. 

I kartleggingen vil det være nyttig å sortere aktørene. Under kan du lese mer om fire definerte kategorier med eksempler. 

Verktøyet er laget med utgangspunkt i at flere ulike roller bør involveres i prosessen. Det fungerer godt for fire – seks personer. Hvis dere er flere kan dere dele opp i grupper. Anbefalt bruk av tid på hvert steg er ca. 30 minutter.

Lengre ned på siden finner du informasjon og tips til hvordan du kan planlegge og gjennomføre arbeidsmøtet. Bruk gjerne PowerPoint som støtte til gjennomføring av oppgaven og dokumentasjon.

Last ned lokalt aktørkart her
Last ned PowerPoint presentasjon her

Aktørgrupper

Hvilke aktører er viktig for det lokale folkehelsearbeidet? Her finner du fire definerte kategorier som kan hjelpe deg med å skille de ulike aktørene fra hverandre. Disse kategoriene vil være grunnlag i verktøyet når kartleggingen gjennomføres.

 • Beslutningstakere

  Dette er aktører på det øverste beslutningsnivået i kommunen. Aktører som typisk er viktige i folkehelsearbeidet er ordfører, kommunestyre, rådmann, kommunalsjefer og råd og utvalg av ulike slag.

 • Kommunale tjenester

  Folkehelsearbeidet er tverrsektorielt og det bør gjenspeiles i alle prosesser. Her er det viktig å identifisere et bredt spekter av aktører. Skoler, barnehager, planleggere, barnevern, NAV og utekontakt er noen få eksempler fra denne gruppen.

 • Andre offentlige aktører

  Også offentlige aktører utenfor kommunen kan ha en rolle. Fylkeskommune, fylkesmann og forskningsmiljø kan være eksempler her.

 • Frivillige organisasjoner, sivilsamfunn og næringsliv

  Involvering og mobilisering av nærmiljøet er også viktig. Dette er en bred gruppe der humanitære organisasjoner, idrettslag, sosiale entreprenører og næringsforeninger er eksempler på aktører som kan involveres. 

Oppgaven: For ulike deler av arbeidet

Lokalt aktørkart kan benyttes både for enkelte faser i folkehelsearbeidet og hele prosessen. I tillegg følger noen spørsmål som kan vurderes opp mot de enkelte fasene. Før du setter i gang med lokalt aktørkart bør du velge en av følgende oppgaver:

 • For hele prosessen

  For å lykkes med å gjøre folkehelsearbeidet tverrsektorielt og helhetlig må man involvere bredt gjennom hele prosessen. Tenk forankring og felles forståelse fra start. Folkehelsearbeid er et tverrsektorielt ansvar og aktørkartleggingen bør gjenspeile dette.

  - Hvilke aktører bør du involvere for å lykkes med folkehelsearbeidet?

 • Oversiktsarbeidet

  Å definere hvilke data som sier noe om tilstanden i befolkningen er en oppgave som bør involvere mange flere enn kommuneadministrasjonen. De kommunale tjenestene og sivilsamfunnet sitter også med viktig kunnskap.

  - Hva er den viktigste kunnskapen vi trenger – og hvem kan bidra med den?

 • Planarbeidet

  Ivareta tverrfagligheten gjennom at relevante aktører fra alle sektorer deltar aktivt i planprosessen. Lovverket sier noe om hvem som må være involvert, men mange flere kan bidra.

  - Hvilke aktører bør involveres for at planarbeidet skal bli inkluderende og bredt forankret i organisasjonen?

  - Hvilke nye aktører kan dere involvere – som kan bidra med nyskapende innspill?

 • Tiltaksarbeidet

  Her handler det om å identifisere aktører som kan bidra til at målene som er satt kan konkretiseres gjennom tiltak og iverksettes. En viktig rolle for kommunene er å tilrettelegge for og mobilisere befolkningen slik at alle gode krefter kan bidra.

  - Hvilke aktører spiller en viktig rolle i tiltaksarbeidet? Tenk stort og ut av boksen!

Gjennomføring

Her finner du informasjon og tips til hvordan du kan planlegge og gjennomføre arbeidsmøtet. Du kan gjerne laste ned PowerPoint-presentasjonen og bruke denne som underlag. Lykke til!

 • Forberedelse

  - Velg en problemstilling. Se under forslag til problemstillinger 
  - Planlegg møtet og hvem som skal delta
  - Definer mål for møtet og hva dere ønsker å oppnå̊
  - Ta for øvrig utgangspunkt i tips til gjennomføring

 • Oppstarten av møtet

  - Ta en kort presentasjonsrunde rundt bordet hvis ikke alle kjenner hverandre fra før
  - Hold en introduksjon for gruppen om hva som skal skje
  - Presenter aktørgruppene og hvilken oppgave gruppen skal jobbe med

 • Oppgaven i 3 steg

  Oppvarming
  Engasjer deltagerne med en oppvarmingsøvelse. Be alle skrive ned 5-10 aktører som de gjerne skulle ha samarbeidet mer med i folkehelsearbeidet. Ta en rask gjennomgang – har dere mange av de samme?
  10-15 min

  1. steg
  Hvilke aktører ønsker du ideelt å involvere i den delen av arbeidet dere nå fokuserer på?
  Alle møtedeltagerne skriver ned aktører de mener kan være aktuelle i arbeidet. Tenk bredt, ta heller med for mange enn for få. Bruk god tid og plasser lappene i de ulike aktørgruppene underveis, slik at de andre kan se hvem som er nevnt. Det er ikke nødvendig å duplisere aktører.

  Drøft følgende: Hvorfor har vi tatt med disse – og er det noen vi savner? Legg til eventuelle siste aktører på kartet og ta en kort runde på hvordan dette bildet ser ut nå. Ser det ut som forventet eller er det noe som overrasker dere?
  30-40 min

   

  2. steg
  Hvilke aktører kan du ikke klare deg uten?
  Det skal gjøres en prioritering av aktørene for å konkretisere hvilke aktører som er nødvendige å ha med og hvilke som er mindre aktuelle. Diskuter i plenum og kom frem til hvilke aktører dere ikke klarer dere uten.
  20-30 min

  3. steg
  Hvordan lykkes vi med involveringen?
  Dere har nå identifisert aktører dere mener dere ikke kan klare dere uten. Finnes det gode måter å involvere dem på? Kom med forslag til hvordan involvering kan skje og lag mulige aksjonspunkter som en avrundning av møtet.
  20-30 min

   

 • Dokumentasjon

  Ta vare på resultatet. Heng det gjerne opp på kontoret ditt for å sikre at de prioriterte aktørene involveres i det videre arbeidet. Du kan også ta bilder eller digitalisere resultatet og skrive det ut i et mindre format.