Det skal bistå grupper på tvers av virksomheten å forstå utfordringer i folkehelsearbeidet og i fellesskap legge planer for å løse dem. Verktøyet er like relevant i oversiktsarbeidet, planarbeidet og i arbeidet med tiltak.

Et verktøy til diskusjon
Dialogverktøyet består av fire steg som hjelper en gruppe å jobbe seg gjennom ulike spørsmål. Oppgaven omfatter i korte trekk disse stegene:

1. Steg: Dagens situasjon – skap en felles problemforståelse
2. Steg: Utfordringer – oversikt over hinder
3. Steg: Muligheter – Veier vi kan gå
4. Steg: Aksjonsliste – Aktiviteter og prioriteringer

Verktøyet kan brukes spesifikt inn mot enkelte faser i folkehelsearbeidet eller hele prosessen. Velg en problemstilling fra forslagene nedenfor eller bruk en problemstilling du lager selv. Se forslag til problemstillinger lenger ned.

Dialogverktøyet fungerer godt for fire – seks personer. Del dere i mindre grupper hvis dere er flere. Verktøyet er fleksibelt, bruk så lang tid dere ønsker på hvert steg. 15 – 20 minutter er et godt utgangspunkt.

Lengre ned på siden finner du informasjon og tips til hvordan du kan planlegge og gjennomføre arbeidsmøtet. Se Gjennomføring. Bruk gjerne PowerPoint som støtte til gjennomføring av oppgaven og dokumentasjon.

Last ned dialogverktøy her
Last ned PowerPoint presentasjon her

Oppgaven: Forslag til problemstillinger

Dialogverktøyet kan benyttes både mot enkelte faser i folkehelsearbeidet og hele prosessen. Velg problemstillinger blant forslagene under eller lag dine egne.

 • For hele prosessen

  - Hvordan lykkes vi med å gjøre folkehelsearbeidet i vår kommune helhetlig, strategisk og tverrsektorielt?

  - God styring av folkehelsearbeidet er et kommunalt ansvar. Hvordan sikrer vi at ledelse og ansatte har tilstrekkelig kunnskap for å ivareta oppgavene?

 • Oversiktsarbeidet

  - Folkehelseprofilen må ses i sammenheng med annen lokal informasjon. Hvilke data har vi hos oss som er relevante i denne sammenheng?

  - Folkehelselovens §5 sier at kommunene skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og påvirkningsfaktorer. Hvordan sikrer vi dette arbeidet hos oss?

  - Oversikten foreligger – hva gjør vi for å få den godt kjent i organisasjonen?

 • Planarbeidet

  - Hvordan konkretiserer vi folkehelse i plan?

  - Hvordan kan vi forankre folkehelsearbeidet i vårt kommunale planverk?

 • Tiltaksarbeidet

  - Vi har en plan – hvordan får vi den implementert?

  - Hvordan kommer vi fra plan til implementering og eierskap?

  - Hvordan samler og systematiserer vi de ulike folkehelsetiltakene våre?

Gjennomføring

Her finner du informasjon og tips til hvordan du kan planlegge og gjennomføre arbeidsmøtet. Du kan gjerne laste ned PowerPoint-presentasjonen og bruke denne som underlag. Lykke til!

 • Forberedelse

  - Velg en problemstilling. Se under forslag til problemstillinger
  - Planlegg møtet og hvem som skal delta
  - Definer mål for møtet og hva dere ønsker å oppnå̊
  - Ta for øvrig utgangspunkt i tips til gjennomføring

 • Oppstarten av møtet

  - Ta en kort presentasjonsrunde rundt bordet hvis ikke alle kjenner hverandre fra før
  - Hold en introduksjon for gruppen om hva som skal skje
  - Presenter problemstillingen gruppen skal jobbe med

 • Oppgaven i fire steg

  Oppvarming
  Engasjer deltagerne med en oppvarmingsøvelse. Be alle om å dele en drøm de har relatert til problemstillingen. Her finnes ingen regler som kan stå i veien. Alle noterer en drøm de har og deler den høyt med gruppen.
  10-15 min

  1. steg
  Dagens situasjon: Skap en felles problemforståelse
  Hver møtedeltager presenterer dagens situasjonen fra deres ståsted slik de ser den i relasjon til valgte problemstilling. Målet er å få en felles forståelse for hverandres situasjon. Bruk post it til å skrive dine tanker og utdyp gjerne når det er din tur. Plasser alle tankene på verktøyet og diskuter hvordan dette bildet ser ut i plenum.
  15-20 min

  2. steg
  Utfordringer: Oversikt over hinder
  Identifiser konkrete utfordringer som er til hinder for å nå målet, basert på̊ gruppens forståelse av problemet. Gruppen kan også̊ prioritere de utfordringene den ønsker å adressere først ved enkel stemmegiving.
  15-20 min

  3. steg
  Muligheter: Veier vi kan gå
  Utfordringene til tross, det finnes også̊ mange muligheter. Beskriv muligheter dere ser, både endelige resultater og prosesser for å nå målet. Prioriter mulighetene hvis dere ønsker det.
  15-20 min


  4. steg
  Aksjonsliste: Aktiviteter og prioriteringer
  Foreslå̊ aktiviteter som må̊ til for å nå målet dere satte i begynnelsen av møtet. Lag en oversikt over aktiviteter dere vil iverksette. Prioriter og deleger aktivitetene, hvis relevant.
  15-20 min

 • Evaluering av møtet

  Reflekter i gruppen: Hva synes dere om resultatet? Var dette nyttig? Bør vi gjøre noe annerledes neste gang? Ta gjerne til deg tilbakemeldinger slik at dere kan tilpasse gjennomføringen av verktøyet bedre til neste gang. Det viktigste er at dette er nyttig!

 • Dokumentasjon

  Ta vare på̊ innspill fra møtet
  Dokumenter diskusjonen ved å ta bilder eller digitaliser resultatet og skriv det ut i et mindre format. Send ut en oppsummering til møtedeltagerne i etterkant slik at alle ser hva gruppen ble enige om i siste steg i oppgaven, aksjonsliste.