- Regjeringen har i statsbudsjettet for 2017 foreslått 56 mill kroner til et program for langsiktig folkehelsearbeid i kommunene.

For KS og norske kommuner er dette gode nyheter, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

 - Vårt hovedstyre vedtok allerede i 2012 å arbeide for dette, og det er en del av Landstingets langtidsprogram for perioden 2016 – 2019. Vi var fornøyd med at regjeringen fulgte opp og varslet et slikt program i Folkehelsemeldingen, og vi er enda mer fornøyd med at det nå faktisk etableres med en flerårig finansering, sier Helgesen.

Folkehelseprogrammet er en tiårig satsing fra 2017 til 2027 som skal bidra til å styrke kommunenes arbeid med å fremme innbyggernes helse og trivsel i lokalsamfunnet. Det skal rettes inn mot psykisk helse og rusforebyggende arbeid. Barn og unge er en prioritert målgruppe. I programmet skal kommunene selv utvikle forslag for å styrke barn og unges psykiske helse og livskvalitet. Programmet skal bidra til å fremme kommunebasert forskning.

KS skal sammen med Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet ha nasjonalt ansvar for gjennomføring og evaluering av folkehelseprogrammet.