Eide sa det var lett å si seg enig i målene for Leve hele livet», men stilte spørsmålstegn med hva «Leve hele livet» faktisk innebærer, når kommunene allerede i dag jobber for å nå målene i reformen.

- Jeg kjenner ingen i kommune-Norge, hverken folkevalgte, ledere eller medarbeidere som er uenige i mål om et aldersvennlig samfunn som legger til rette for å mestre livet selv, som legger til rette for fellesskap og aktivitet og hvor helse- og pleietjenester er tilgjengelig når man trenger det. I litt ulik språkdrakt fins disse målene allerede i kommunenes egne planer og vedtak. Og når vi ser på alt som gjøres lokalt allerede, kan vi også slå fast at målene er mer enn tomme ord. De får konsekvenser i hverdagen i kommunene, sa Helge Eide.

- Men når vi altså er enige om målene – og det allerede jobbes med å realisere dem, er det kanskje flere enn meg som har stilt seg spørsmålet: Hva betyr den nye satsingen – egentlig, sa Eide.

Kvalitetsutvikling starter ikke på Stortinget
Eide pekte på at kommunene er grunnmuren i helsetjenesten i Norge, med ansvar for rundt 90 prosent av alle helse- og omsorgstjenester i Norge.
- Kvalitetsutviklingen i de kommunale tjenestene starter ikke med stortingsmeldingen. Dere som sitter her vet at kommunene driver utvikling hele tiden. Men, vi i KS er glade for at stortingsmeldingen gir politisk støtte og tydeliggjør ambisjoner som er felles for både stat og kommune – og gir et forsterket løfte om å støtte arbeidet i kommunene, sa han.

Lokale fortrinn må utnyttes
- KS er fornøyd med at det gis tydelig politisk støtte og oppmerksomhet til det lokale kvalitetsarbeidet, sa Eide i talen.
- Vi tror det er langt mer målrettet for å oppnå varige resultater enn å gi detaljerte retningslinjer.  Så vet vi også at det er et uttalt mål for regjeringen å utjevne kvalitetsforskjeller mellom kommuner, og i kommuner - mellom ulike deler av tjenestene og mellom ulike brukergrupper.

- Det er lett å være enig i at å redusere unødvendig og uønsket variasjon er viktig og et mål. Men all variasjon er ikke uønsket eller unødvendig. Tvert imot. For å lykkes er det avgjørende å utnytte lokale fortrinn og tilpasse lokale forhold for å møte innbyggernes behov for helse- og omsorgstjenester.  Den samme løsningen vil ikke fungere på samme måte i Lom som i Lakselv, utfordringene er ikke de samme i Oslo og i Ofoten, minnet Eide om.

Helge Eide la vekt på viktigheten av kommunenes eierskap til reformen, for at den skal kunne overleve.
- For at kommunene skal føle eierskap til reformen, må de gis mulighet til å identifisere eget potensial for forbedringer. Det er faktisk nødvendig for at de skal oppfylle krav og forventninger om et likeverdig tilbud. Utviklingen må skje gjennom ansatte, ledere og lokale folkevalgtes engasjement og kompetanse. Den må foregå gjennom den daglige kontakten mellom de som har ansvar for tjenestene, de som trenger tjenestene og deres nærmeste, påpekte han.

Kunnskapsdeling og læringsnettverk nytter
Eide pekte på at et viktig resultatmål for hele satsingen er å oppnå varige kvalitetsforbedringer bygd nedenfra, med enkle grep. Læringsnettverk er en egnet metode for å oppnå nettopp det, som kommunene og KS har gode erfaringer med.

- Gjennom satsingen «Gode pasientforløp for eldre og kronisk syke» har mange kommuner over tid erfart nytten av å arbeide systematisk med kvalitetsforbedring. Dette er metodikk som enkelt kan videreføres og utvides som et tilbud til alle kommuner, og til flere temaområder som «Leve hele livet» gir muligheter til å løfte, sa han.

- Vi vil være med å tilrettelegge for samarbeid mellom kommuner, fordi vi vet kommunene selv mener det gir resultater. Når stortingsmeldingen skal realiseres fra 2019 er det avgjørende for KS at et samarbeid bygges på kombinasjonen av felles ambisjoner og lokal beslutningsrett til å prioritere satsingsområder ut fra lokal kunnskap og analyse.  Vi tror på kjeden av kommuner som bygger delingskultur både i kommunen og mellom kommuner. Det gir det beste grunnlaget for forbedring.  Da tror vi utviklingen fortsetter. Da tror vi på et godt liv for "Leve Hele Livet".