Kommunene må planlegge på en måte som gjør dem best mulig i stand til å møte endringene som kommer. Men selv om antallet eldre øker, gir stadig friskere eldre og nye teknologiske løsninger andre forutsetninger og muligheter

Et nytt verktøy som Helesøkonomisk analyse AS utarbeidet for KS kan bidra til å gi bedre svar på hvordan man skal forberede seg på fremtiden. Modellen har blitt testet i flere kommuner i flere omganger og har fått gode tilbakemeldinger.

I forrige uke ble verktøyet presentert for en fullsatt sal i Kommunenes hus.

– Den store interessen er et tydelig tegn på at temaet er noe som mange opplever som en veldig viktig utfordring i årene fremover, sa direktør for interessepolitikk i KS, Helge Eide, da han ønsket velkommen til lansering.

Anne Gamme, fagleder i avdelingen for helse og velferd understreket at verktøyet på ingen måte gir svaret med to streker under, men at det er et hjelpemiddel for å bli mer presise i beregningen av behovet for plasser fremover.

– Selv om det er utarbeidet rikelig med scenarier og fremskrivninger fra nasjonalt hold, treffer ikke fremskrivningene kommunale behov i tilstrekkelig grad, sa Gamme.

De demografiske endringene vil ifølge SSBs fremskrivninger ha store konsekvenser særlig i utkantområder, fordi de unge flytter og mange kommuner får en stor andel eldre.

Terje Hagen i Helseøkonomisk analyse, som sammen med Geir Godager presenterte verktøyet, fortalte at verktøyet skal være en støtte til å treffe riktige beslutninger. Og det kan brukes av alle kommuner for å forsøke å dimensjonere tjenestene riktig.

Verktøyet viser effekten av ulike valg når det tas hensyn til befolkningsutvikling, hvordan folk bor i kommunen, hvilke tjenestetilbud som finnes og andre forhold, og gir dermed mulighet for å finne ut hvordan de ulike forutsetninger påvirker behovet for sykehjem og omsorgsplasser.

Verktøyet kan lastes ned i midten av november