KS og regjeringen undertegnet fredag 29. juni en avtale om hvordan «Leve hele livet» skal gjennomføres. Bakgrunnen for avtalen er stortingsmeldingen fra våren 2018. Avtalen gir et løfte om å støtte kommunenes kvalitetsarbeid.  

- KS går inn i samarbeid med regjeringen fordi dette gir mulighet til å forsterke noe både KS og medlemmene våre allerede gjør; å drive kvalitetsutvikling gjennom nettverksbygging og erfaringsutveksling mellom kommunene, sier Helge Eide.

Eide understreket overfor statsrådene at kvalitetsutviklingen i de kommunale tjenestene ikke starter med stortingsmeldingen om «Leve hele livet».

- I KS er vi fornøyde med at stortingsmeldingen gir politisk støtte til, og tydeliggjør ambisjoner som er felles for både stat og kommune. Målet er kvalitetsutvikling av tjenestene til beste for eldre innbyggere og deres pårørende, basert på eksisterende kunnskap fra kommunene om hva som faktisk fungerer. Beskrivelsen i stortingsmeldingen er en viktig anerkjennelse fra staten og fra regjeringen om at kvalitet bygges nedenfra, sier Eide.

Aldersvennlig Norge
Avtalen har som mål å skape et mer aldersvennlig Norge med aldersvennlige kommuner og lokalsamfunn, og partene er enige om at dette arbeidet må skje på tvers av sektorer og involvere flere aktører.

Stortingsmeldingen peker på at målet er å spre nye løsninger på kvalitative utfordringer knyttet til aktivitet og fellesskap, mat og måltider, helsehjelp og sammenheng i tjenestene til eldre.

Eide vektlegger at KS vil bidra til å skape møteplasser mellom kommuner og andre aktører for å utvikle og realisere gode aldersvennlige lokalsamfunn.

Vil bruke erfaringer fra «Gode pasientforløp»
KS vil bygge videre på nyttige erfaringer fra læringsnettverkene om «Gode pasientforløp», der KS og Folkehelseinstituttet siden 2014 har jobbet sammen med kommuner og sykehus for å utvikle gode, funksjonsbaserte pasientforløp. I slike pasientforløp samhandler og kommuniserer de ulike tjenestene innen kommune- og spesialisthelsetjenesten med hverandre på en slik måte at brukeren eller pasienten opplever et helhetlig tilbud; et felles mål for kommune og stat.

I stortingsmeldingen er det foreslått at arbeidet med læringsnettverkene om «Gode pasientforløp» blir videreført.

- Det er viktig for oss at «Leve Hele Livet» ikke fører til mer detaljstyring.  Kommunene trenger handlefrihet til å fokusere på egne utfordringer. Dette er avgjørende for å lage de beste tjenestene for innbyggerne og viktig for ansattes motivasjon og mulighet for å lykkes. For at kommunene skal oppleve at denne satsingen har en reell nytteverdi, må de gis mulighet til å identifisere eget potensial for forbedringer. Det blir en viktig del av den regionale gjennomføringen, sier Eide.

Se avtalen på lenken nedenfor.