Arbeidet med å hente inn erfaringsmateriale og eksempler er gjennomført av Agenda Kaupang og Deloitte gjennom: 

  • Innledende intervjuundersøkelse i 19 kommuner
  • Dybdeundersøkelser i fire kommuner

Metode

De innledende intervjuene ble brukt til å identifisere kommuner som over flere år har arbeidet med systematiske kvalitetsforbedringer i helse- og omsorgstjenestene. På dette grunnlaget ble det valgt ut fire kommuner for nærmere undersøkelser. Dybdeundersøkelsene har omfattet innhenting av eksempler og metoder som kan være til nytte for kvalitetsutviklingsarbeidet i andre kommuner.

I de utvalgte kommunene er det gjennomført møter med ledere og nøkkelpersoner som har vært sentrale i kvalitetsutviklingsarbeidet og ledere som benytter seg av systemene, rutinene og metodikkene som kommunene har tatt i bruk i det løpende kvalitetsforbedringsarbeid. Kommunene har vært behjelpelig med å finne fram til ledere og rådgivere som kunne bidra med gode eksempler og beskrivelser fra egen kommune.