I undersøkelsen er kommunene spurt om sine planer for å ferdigstille antall nye omsorgsplasser, planer for å fase ut og/eller fornye/modernisere plasser i 2018, i økonomiplanperioden, og i perioden frem til 2030.

224 av 422 kommuner med i alt 71,9 prosent av befolkningen svarte på spørreundersøkelsen.

Undersøkelsen i 2018 viser at kommunene i perioden 2018-2021 planlegger å bygge ferdig om lag 7100 omsorgsboliger og sykehjemsplasser, fornye og modernisere vel 4500 og fase ut nesten 3300 gamle omsorgsboliger og institusjonsplasser.

Det er særlig to temaer som går igjen i kommentarene fra kommunene knyttet til vurderinger av behov for omsorgsplasser i økonomiplanperioden: Det ene er at de er i prosess med kommunesammenslåing, og at behovet dermed er under vurdering grunnet forskjellig tjenesteprofil og dekningsgrad i kommunene som skal sammenslåes. Det andre er en generell omlegging av tjenestene til mere hjemmetjenester med velferdsteknologi og styrking av egenmestring og hva det skal bety for antall plasser som etableres.

Les hele rapporten om behovet for omsorgsplasser her