Karabin har på oppdrag fra KS utviklet en modell som viser hvordan kommunesektoren kan integrere gevinstrealiseringsmetodikk med budsjett- og økonomiplanarbeidet. Målet er at den kan være et bidrag til systematisk utvikling av bærekraftige velferdstjenester.

Se opptak fra presentasjonen av modellen her.

Det finnes en rekke veiledere om gevinstrealisering. KS har slik metodikk integrert i Veikart for tjenesteinnovasjon, det er ulike statlige veiledere i gevinstrealisering, og en rekke miljøer har ulike tilnærminger. 

Se modellen

Erfaringene fra bruk så langt, er at metodikken som oftest benyttes til enkeltstående prosjekter. Ofte er det svake koblinger mellom prosjektene, og kommunens og fylkeskommunens overordnede budsjett- og økonomiarbeid.

For å sikre at planlagte og ønskede gevinster fra omstillingsprosesser blir realisert, gevinstrealisering, må konkrete tiltak og oppfølging gjøres både i forkant og etter at endringene er gjennomført. Gevinstrealisering er prosesser der en planlegger for, følger opp, og systematisk henter ut forventede og eventuelle ikke-forventede gevinster av et endringsarbeid.

Bærekraftige velferdstjenester fremover

Selv om skatteinngangen i en periode har vært høyere enn antatt, og bidratt til en god kommuneøkonomi, vet vi at utviklingen fremover er negativ.  

Befolkningsframskrivingen fra SSB viser en forventet kraftig økning i eldrebefolkningen. Samtidig vil vi oppleve en mangel på arbeidskraft som veksten utløser behov for. Mange kommuner melder om utfordringer med å rekruttere kritisk viktig kompetanse.

Kortsiktige velferdskutt som kan gi økte utgifter på sikt, eller teoretiske budsjettkutt som ikke realiseres, er ikke bærekraftig. For å styre utviklingen, og sikre forutsigbare velferdstjenester også i framtiden, vil  omfattende omstillingstiltak med varige kostnads- og kvalitetseffekter sannsynligvis bli normalen.

Gevinstrealiseringsmetodikk er hittil lite brukt til å prioritere mellom endringstiltak før tiltakene settes i gang. Knappe ressurser gjør det nødvendig å velge endringstiltak med størst gevinstpotensial for kommunen som helhet, å prioritere tøffere mellom ulike endringstiltak, og samkjøre styrings- og utviklingsprosesser.

Modellen som er utviklet av Karabin viser hvordan budsjett- og økonomiplanarbeidet kan brukes til å tette hullet mellom nå-situasjonen og ønsket situasjon. Realisering av mål og gevinster (dvs. positive effekter på driften) integreres som en naturlig del av virksomhetsstyringen, og muliggjør på den måten ledelse av endringer i praksis.