Se lanseringen i opptak her.

KS og Statsforvalteren i Trøndelag har de senere årene samarbeidet med kommunene i fylket for å sikre og utvikle kvaliteten i tjenestetilbudet til utsatte barn, unge og familier. Med utgangspunkt i dette ble prosjektet «Barneløftet» etablert i 2019 for å prøve ut tjenestesamarbeid på tvers av barneverntjenester og kommune-grenser. Prosjektet Barneløftet retter seg inn mot å prøve ut arbeidsformer og tiltak som kan forberede kommunene på flere oppgaver og mer ansvar som følger av barnevernreformen som implementeres fra 1.1.2022, og å styrke tidlig innsats og forebygging i kommunene.

Rapporten

Lenkeblokk Icon Evaluering av Barneløftet

Evalueringen har vært organisert rundt tre hovedtemaer med tilhørende problemstillinger. De tre temaene er tjenesteutvikling, lokalt eierskap og lærdommer og overføringsverdi.

I rapporten heter det at kommunene i Trøndelag, i samarbeid med KS og Statsforvalteren, har gode forutsetninger for å fortsatt tenke innovativt og konstruktivt om utvikling av tjenesteapparatet til barnas beste. En viktig del av evalueringsoppdraget har vært å identifisere lærdommer som det er viktig å ta med seg inn i det videre viktige utviklingsarbeidet på barnevernområdet, både i Trøndelag og i landet for øvrig.

De sentrale elementene

  • Samarbeid om tiltak og personell må bygge på etablerte samarbeidsstrukturer mellom parter som har eierskap til resultatene av samarbeidet
  • Et samarbeid om tiltak og personell må være basert på en godt fundert argumentasjon som synliggjør at samarbeid gir bedre kvalitet og ressursutnyttelse enn å løse oppgavene alene
  • Det er nødvendig å sikre tilstrekkelig kunnskap og bevissthet hos beslutningstakerne i kommunene om deres ansvar og om behov på barnevernområdet
  • Samarbeid om tiltak og ressurser må bygge på et solid og godt forankret kunnskapsgrunnlag om behovene til de samarbeidende partene, og en plan for hvordan samarbeidet kan bidra til å ivareta disse behovene
  • Organisering og styring av et samarbeid om tiltak og personell må understøtte formålet med samarbeidet.
  • Det må foreligge tydelige og formaliserte føringer knyttet til rammene for det operative samarbeidet.
  • For at et samarbeidsprosjekt skal få gode forutsetninger for å lykkes, må det gjøres tidlige prioriteringer og avgrensinger av hvilke satsingsområder og mål det skal rettes mot.