Utfordringene med å sikre tilstrekkelig finansiering og tilgang på helsepersonell har lenge blitt beskrevet som en av de største samfunnsutfordringene i vår tid. De siste tiårene har økt behov for helse- og omsorgstjenester i hovedsak blitt løst med økt bemanning. Fra 2002 til 2018 har antall årsverk i helse- og omsorgssektoren vokst med 56 prosent. I dag vet vi at i allerede har mangel på helsepersonell – det nytter derfor ikke å dekke behovet i sektoren med økt bemanning i fremtiden.

Lenkeblokk Icon Rapport: Bemanningsutfordringer i helse- og omsorgssektoren

 

Rapporten ble lansert på et webinar 13. oktober. Se opptaket her. 

Demografien teller

De demografiske endringene, med en stadig større og eldre befolkning, pekes på som den viktigste enkeltdriveren for det økende behovet for helsetjenester. Selv om dette er endringer som ligger utenfor helse- og omsorgssektorens kontrollområde, er det likevel sentralt å forstå hvordan demografisk utvikling påvirker fremtidig bemanningsbehov og implikasjoner for utfordringsbildet

Fire utfordringer

I rapporten fra Rambøll oppsummeres situasjonen i Norge i dag på dette området i fire punkter:

  • Norge er det OECD-landet med høyest andel av arbeidsstyrken ansatt i helsesektoren
  • Stor mangel på arbeidskraft i helsesektoren
  • Lav produktivitetsvekst
  • Akselererende vekst i behovet for arbeidskraft i helsesektoren

Flere forbedringsområder

I lys av dimensjonene innovasjon, arbeidstid, oppgavedeling, samhandling, teknologi, finansiering, brukermedvirkning og utdanning har Rambøll analysert muligheter og barrierer for å dempe fremtidige bemanningsutfordringer.

Forskerne peker på flere forbedringsområder som kan møte utfordringene. Samtidig er det viktig å erkjenne at det er en rekke politiske, organisatoriske, teknologiske, juridiske og kulturelle barrierer som må ryddes av veien for at forbedringspotensialet nås.