Oslo Economics og Fürst og Høverstad har på oppdrag fra KS vurdert mulige oppdelinger av denne funksjonen som kalles 254.

Lenkeblokk Icon Rapport: Splitting av KOSTRA-funksjon 254

Kostra-funksjon 254, helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende, er en omfangsrik og heterogen funksjon som dekker et bredt spekter av tjenester til en rekke ulike brukergrupper. Mange, både i kommunene og i andre fagmiljøer har i ulike sammenhenger påpekt at man ved å splitte funksjonen bør kunne legge grunnlag for et bedre og mer meningsfullt bilde av kommunenes ressursbruk og tjenestetilbud innen helse- og omsorgstjenester. Tjenestene som føres på funksjon 254 er per i dag så store og fragmenterte at regnskapsdata har begrenset verdi som styringsinformasjon. Informasjonen må derfor suppleres med andre kilder og det er laget ulike lokale kontoplanvarianter for å gi relevant styringsinformasjon i den enkelte kommunen. Slike interne data er imidlertid ikke sammenlignbare med data fra andre kommuner. Flere kommuner har derfor gitt uttrykk for at det er ønskelig med en splitting eller nyansering av funksjon 254 slik at informasjonsinnholdet blir klarere og bedre tilrettelagt for sammenligning mellom kommuner.

Mulige oppdelinger

For å vurdere mulige oppdelinger har vi gjennomgått tidligere forsøk på oppdelinger og innhentet erfaringer og innspill fra et utvalg kommuner. Vi har etablert to fokusgrupper for prosjektet og arrangert fokuskonferanser for å innhente synspunkter fra kommunene. Under fokuskonferansene har vi sammen med kommunene identifisert behov og mulige modeller, samt testet ut og drøftet forslag til alternative modeller. På bakgrunn av dette er det utarbeidet og vurdert mulige modeller for oppdeling. Mulige modeller er vurdert etter fire vurderingskriterier: styringshensyn, gjennomførbarhet, administrative hensyn og hensyn til fleksibilitet over tid.

Ulike tilnærminger

Det kan tenkes ulike prinsipielle tilnærminger til en mer detaljert oppdeling av funksjon 254, herunder målgrupper, tjenester, boligtype og kombinasjoner av disse. Disse tilnærmingene representerer mulighetsrommet. Etter å ha vurdert hele mulighetsrommet har vi utviklet konkrete modeller for oppsplitting av funksjonen basert på en trinnvis tilnærming der modellene blir gradvis mer detaljerte (dvs. at flere elementer skilles ut). Det har til sammen blitt utviklet seks modeller som  tar utgangspunkt i et skille mellom tjenester og målgrupper.

Ks har lagt fram rapporten i samordningsrådet for Kostra.