Det er noe av bakgrunnen for at KS har tatt initiativ til prosjekt «SkoleSec» som har som formål å få til bedre samarbeid, samordning og støtte til skolesektoren på informasjonssikkerhet- og personvernområdet. 

-Skolesektoren har et stort mangfold av leverandører av digitale produkter å forholde seg til, spesielt fordi man anskaffer mange ulike læremidler og læringsressurser og verktøy til elevene. Både kommunesektor og leverandører har meldt tilbake at implementering av disse ressursene i skolen er svært ressurskrevende, og det er behov for støtte, samordning og samarbeid på dette området, sier avdelingsdirektør i KS Asbjørn Finstad.

Tiltak alt i gang

Kommunesektoren har allerede stilt til rådighet en gruppe av kompetente ressurspersoner fra hele landet som jobber med å få i gang strakstiltak. De viktigste tiltakene er deling av praksis, erfaringer og ressurser og som blir gode, konkrete og praktiske bidrag til de kommuner som ikke har tilsvarende kompetanse, erfaringer og kapasitet.  

-Vi planlegger en mer langvarig satsing på kompetanseutvikling og endring av strukturer og prosesser rundt ivaretakelse av personvern og informasjonssikkerhet. Det kan være aktuelt å opprette et program, med felles eierskap på tvers av flere aktuelle organisasjoner og aktører, sier Finstad.  

Enklere prosesser

Det skal anskaffes mange nye læremidler og læringsressurser høsten 2020 når nye læreplaner innføres. Selv om det er den enkelte kommune som er behandlingsansvarlig for løsninger som tas i bruk, er det store gevinster å ta ut ved å dele erfaringer og forenkle prosesser.  «Task-force» gruppen er i gang med å identifisere ressurser som kan formidles og deles allerede til skolestart 2020/2021 

Informasjonssikkerhet og personvern er også løftet frem som innsatsområde i det pågående arbeidet med ny handlingsplan for digitalisering i grunnopplæringen som lanseres til høsten.

KomIT-rådet som er KS´rådgivende organ innen digitalisering har støttet igangsetting av tiltaket SkoleSec.