Vi er glade for at Hovedstyret har sagt ja til at vi kan starte arbeidet med å planlegge etableringen

Kristin Weidemann Wieland

Hovedstyret har denne uka vedtatt at virksomheten i KS’ avdeling for digitale fellestjenester i fremtiden organiseres som et aksjeselskap og at KS nå starter en planleggingsprosess for å forberede en slik etablering. KS skal i tråd med medlemmenes anbefalinger være eneeier av selskapet. Selskapet skal være ikke-kommersielt og være under utvidet egenregi. Medlemmene må ha tilstrekkelig kontroll over selskapet for å tilfredstille vilkårene for utvidet egenregi.  

Til Hovedstyret en gang til 

Det forberedes en virksomhetsoverdragelse fra dagens avdeling for digitale fellestjenester i KS, til nytt selskap. 

Det ble også besluttet at administrerende direktør ved slutten av planleggingsfasen legger frem en ny sak slik at Hovedstyret kan ta endelig stilling til selskapsetableringen. Saken skal utdype og bidra til å avklare prinsipielle føringer for etableringen slik som formålsbeskrivelse og forslag til styrende dokumenter for selskapet, eierstyring, kapitalisering inkludert anbefalt videre håndtering av DigiFin-ordningen og andre forhold av vesentlig karakter.  
 
Planarbeidet vil starte raskt. 

- Vi er glade for at Hovedstyret har sagt ja til at vi kan starte arbeidet med å planlegge etableringen, sier Kristin Weidemann Wieland, områdedirektør for forskning, innovasjon og digitalisering i KS. – Det har vært en lang og grundig prosess med viktige og gode innspill fra medlemmene, og nå mener vi at saken er klar for videre og konkret planlegging av selve etableringen.   

Tjenestene har økt i omfang 

Bakgrunnen for dette ønsket om et selskap, er at KS i dag leverer en rekke digitale fellestjenester til medlemmene. De siste årene har både antall tjenester og volumet økt vesentlig. 

- Den betydelige veksten og kritikaliteten disse tjenestene har for kommuner og fylkeskommuner, gjør det naturlig å vurdere hvordan vi best ivaretar tjenesteområdet og forventingene fra medlemmene i fortsettelsen. Målet er at KS digitale fellestjenester skal få et enda sterkere og mer dedikert strategisk fokus og en organisering og styring mer tilpasset virksomhetens karakter, enn det får i dag som en underavdeling blant mange i KS, sier Weidemann Wieland. 

Om innspills- og forankringsprosessen  

Konseptutredningen har vært grundig forankret underveis i arbeidet og har i tillegg vært på egen innspillsrunde  fra februar frem til april i år.  
 
I utredningen har innspillene fra en rekke ulike medlemsorganer (KS regionale kommunedirektørutvalg og fylkesstyrer, gjentatte drøftinger med KommIT-rådet og Digitaliseringsutvalget – og annen medlemsdialog) blitt tillagt stor vekt. 
Et gjennomgående innspill som gjentas fra mange er at konseptutredningen oppfattes som grundig og at prosess frem til ferdigstilling også har vært god. Arbeidet omtales også av flere som viktig for kommunal sektor. 

Lenkeblokk Icon Les tidligere artikkel om fremtidig organisering av KS digitale fellestjenester her:

Tillit til KS-strukturen fra medlemmene 

I innspillsrunden gav medlemmene innspill til de foreslåtte eiermodellene for selskapet. Medlemmene var nærmest entydige i sin anbefaling om å etablere selskapet under en eiermodell selskapet er heleiet av KS. Medlemmene oppga at de har tillit til KS-strukturen og at det er viktig å ta utgangspunkt i denne for å kunne samordne alle de behov som eksisterer i 356 kommuner og 11 fylkeskommuner. Dette er også i tråd med de innspill som tidligere ble gitt fra KommIT-rådet og sentralt KDU. 

- I innspillsrunden er behovet for å gjennomføre et strategisk arbeid knyttet til hvordan det samlede IKT-utfordringsbildet skal ivaretas for kommunal sektor, og at KS griper fatt i dette blitt understreket. Behovet oppleves av flere medlemmer som presserende gitt de utfordringene de i dag lokalt står i når det gjelder IKT og digitalisering. Etableringen av KS digitale fellestjenester er viktig, men adresserer bare en liten del av det samlede behovet, sier Kristin Weidemann Wieland. 

Lenkeblokk Icon Les konseptutredningen her: