Hvor og når: Digitalt møte 22. juni kl 11.00-13.30 (inkl. liten lunsjpause)

Påmelding til KS innen 17. juni kl 12.00  https://forms.office.com/r/xpWcWKutnC

Bakgrunn

Regjeringen har besluttet å utarbeide en strategi for digital kompetanse og infrastruktur i barnehage, grunnskole og videregående opplæring. Strategien utvikles i et samarbeid mellom Kunnskapsdepartementet og KS og skal etter planen presenteres i desember 2022.

Arbeidet med strategien tar utgangspunkt i eksisterende handlingsplan for digitalisering i grunnopplæringen, Hurdalsplattformen og regjeringens politiske mål. Regjeringen vil styrke den digitale kompetansen i befolkningen, legge til rette for at næringslivet får tilgang til bedre digital kompetanse, styrke den digitale infrastrukturen og gjøre digitalisering til en kjernekompetanse i offentlig sektor. Samarbeidet om strategien er også i tråd med KS’ og Regjeringens overordna digitaliseringssamarbeid og KS’ rolle med å samordne digitaliseringsarbeidet i kommunal sektor.

Den kommende strategien skal vare til 2030. Strategien vil derfor fungere som et toppdokument der ulike områder vil bli konkretisert i tiltak og handlingsplaner gjennom strategiperioden.

Spørsmål vi ønsker å få belyst i denne fasen: 

  1. Hvordan ser den digitale skole og barnehage ut i 2030?
  2. Hvilke områder er det spesielt viktig at stat og kommunal sektor samarbeider om?
  3. Om dere skulle velge ett prioritert område, hva er det aller viktigste å arbeide med i den første perioden av strategien?

Om møtet - målgrupper og agenda

KS inviterer i samarbeid med Kunnskapsdepartementet til åpent digitalt dialogmøte 22. juni kl 11.00-13.30, med mulighet til å gi innspill i strategiprosessens første, åpne fase. Hovedmålgruppen for møtet er ledere og medarbeidere i fylkeskommuner og kommuner (inkl. kommunesamarbeid) som har faglig ansvar og roller knyttet til digitalisering i skole og barnehage. Vi er også interessert i å få dialog med andre som har andre ulike roller inn mot området, for eksempel forvaltning av digitale tjenester for oppvekst, personvernombud og kompetanseutvikling.

Vi innleder møtet med en kort orientering om hva som er kommet av innspill på mulige innsatsområder og målbilder for 2030. Deltakerne vil i møtet bli delt inn i grupper for diskusjon etter mulige målområder for strategien. Det blir ikke gjort opptak av møtet.

Flere muligheter for å gi innspill

Våren 2022 har flere interessenter og grupperinger blitt invitert til å gi innspill, både skriftlig og muntlig, gjennom ulike relevante nettverk og møtefora. Det er fortsatt mulig å sende oss skriftlige innspill, men vi ber om at innspillene sendes snarest, og senest 10. august. Vi oppfordrer kommuner til å samles om felles innspill i fora hvor det er naturlig – eksempelvis i regionale samarbeid.

Det vil bli mulighet for å gi tilbakemeldinger i neste fase av strategiutviklingen, og vi vil be om møter med utvalgte aktører ved behov for utdyping og dialog. Strategien vil tas opp til drøfting i ulike aktuelle nasjonale fora i løpet av høsten.

Kontaktperson fra KS i arbeidet med strategien er spesialrådgiver for digitalisering på oppvekstområdet, Lene Karin Wiberg, Avdeling for strategisk IKT og digitalisering.

Bakgrunnsdokumenter

Nåværende strategi og handlingsplan finner du her:

Lenkeblokk Icon Digitaliseringsstrategi for grunnopplæringen 2017–2021 Lenkeblokk Icon Handlingsplan for digitalisering i grunnopplæringen