SvarUt er en løsning som formidler dokumenter mellom avsender og mottaker via ulike kanaler. Alle kommuner og fylkeskommuner, 96 kommunale foretak, 122 statlige virksomheter og flere private virksomheter har tatt i bruk løsningen. Statistikken viser at kommunene og fylkeskommunene oftere benytter SvarUt når de sender dokumenter, og at en stadig større andel dokumenter sendes og leses digitalt.  

Stadig økning i forsendelser som sendes og leses digitalt 

Fra 2020 til 2021 har andelen meldinger som sendes og leses digitalt har økt fra nær 69 prosent til 73 prosent. Totalt antall meldinger som ble sendt via SvarUt økte med ca. 30 prosent i samme periode, fra ca. 14 millioner meldinger til over 18 millioner meldinger.  

imagep81o9.png 

Som diagrammet over viser er antallet digitale forsendelser nær tredoblet siden 2018. 

imagearhjo.png

Grafen over viser utvikling per kanal per år i perioden 2016 til 2021. I 2021 er forsendelser levert i sikker digital postkasse (SDP) den største kanalen med nær 40 prosent.  Fra 2016/2017 til 2021 har andelen som blir skrevet ut falt fra ca. halvparten til en fjerdedel av totalt antall forsendelser. I tillegg ser vi at andelen forsendelser levert via Svarinn øker. 

SvarUT bidrar til betydelige besparelser  

Sammenlignet med papirutsendelser er besparelsen ved digitale forsendelser gjennom SvarUt beregnet til over 750 millioner kr i 2021. Potensialet for antall forsendelser gjennom SvarUt i løpet av ett år er anslått til ti forsendelser per innbygger eller ca. 53 millioner forsendelser. Omregnet til kostnad for porto, konvolutter og papir blir det et betydelig beløp.