Kommuner og fylkeskommuner har ansvar for at plan- og byggesaksprosesser bygger på grundige analyser og at saksbehandlingen er åpen. Det skal legges til rette for innsyn og medvirkning i prosessene.

Kommunesektoren bruker en rekke fagsystem for å løse lovpålagte oppgaver og i forvaltningen av lokale plandata, datasett som inngår i det offentlige kartgrunnlaget (DOK) og andre relevante data som inngår i plan- og byggesaksprosessen. Flere av fagsystemene er ikke i stand til å utveksle data med den nasjonale matrikkelen, andre fagsystem og sakarkivsystem.

Dette er til hinder for effektiv arbeidsflyt og god kvalitet på saksbehandlingen – og det er kostnadsdrivende. Standarder for samhandling mellom de ulike systemene, som for eksempel GeoIntegrasjonsstandarden (GI-standarden), er sentralt for å få til et godt samspill og effektiv arbeidsflyt.

Kommunene står overfor en rekke utfordringer når plan- og byggesaksområdet skal digitaliseres. Som eksempel på utfordringer nevnes:

  • En rekke lokale datasett er vanskelig tilgjengelige som tjenester når kommunene etter hvert tar i bruk nye skybaserte saksbehandlingsløsninger og private løsninger for innsending av byggesøknader
  • Kommunene har i liten grad utnyttet de mulighetene som ligger i digitale planregistre og en mer standardisert dialog med private forslagsstillere, publikum og regionale og statlige sektorinteresser
  • Manglende kvalitet og tilgang på digitale plandata som tjenester for publikum og utbyggere
  • Manuelle delprosesser og liten grad av gjenbruk av informasjon som i utgangspunktet foreligger på en digital form

KS har i samarbeid med ressurspersoner fra en rekke kommuner, direktoratet for byggkvalitet (DiBK), Kartverket, SSB og KMD utviklet mål og strategier for en fornyelse av plan- og byggesaksfeltet. En rekke nasjonale prosjekter har utviklet og tilrettelagt standarder og verktøy som kommunene kan benytte i lokale omstillingsprosjekter. Alt dette finner du i verktøykassen som det er lenket til under.

Lenkeblokk Icon Verktøykasse plan- og byggesak