Fellestjenesten BYGG er en digital regelverksplattform som kontrollerer og sender inn byggesøknader til kommunen. Sammen med KS` FIKS-plattform utgjør Fellestjenester BYGG navet i den nye digitale søknadsprosessen.

Utvikler løsningene sammen
For kommunene vil dette bety færre mangelfulle søknader, og at søknadene kan overføres direkte til saksbehandlerens arbeidsflate. KS arbeider sammen med Direktoratet for byggkvalitet (DiBK), systemleverandørene og byggenæringen om utviklingen av nye digitale søknadsløsninger og nye saksbehandlingsløsninger i kommunene.

- Fellestjenesten BYGG vil gjøre det enklere både for byggenæringen, kommunenes saksbehandlere og privatpersoner. KS er i løpende i dialog med mange kommuner som planlegger å modernisere plan- og byggesaksområdet. Ved å samordne interessene til kommunene står de bedre rustet til å sette krav til leverandørindustrien, sier Michael Pande-Rolfsen, prosjektleder for eByggesak og ePlanSak i KS.

Må modernisere byggesaksbehandlingen
Ved bruk av fellestjenester BYGG kan kommunene få søknadene rett inn i saksbehandlerløsningen. Det forutsetter imidlertid at kommunene moderniserer mottaket. I tillegg må kommunene ha saksbehandlingsverktøy som støtter de nasjonale kravene i eByggeSak. Først da kan kommunene hente ut alle gevinstene i forhold til saksbehandlingen.

Nye søknader som formidles til kommunene via Fellestjenester BYGG vil uansett gi kommunene fordeler ved at kommunene mottar færre mangelfulle søknader. Her bidrar Fellestjenester BYGG til en kvalitetssikring av søknadene før de når kommunene.

Bilde

eByggesak
eByggeSak er en nasjonal produktspesifikasjon som kommunene kan benytte når de skal digitalisere byggesaksområdet og anskaffe nytt fagsystem for byggesaksbehandling. Spesifikasjonen er utviklet av KS i samarbeid med KMD, DiBK, Kartverket, fagressurser fra flere kommuner og innleide konsulenter. Utviklingen av en nasjonal produktspesifikasjon har resultert i helt nye fagsystem i markedet der byggesaksbehandleren får en helt annen støtte i saksbehandlingen. De nye løsningene innebærer at vesentlig informasjon blir integrert i saksbehandlerens arbeidsflate og at saksbehandler får mer tilrettelagt beslutningsstøtte og tilgang til nasjonale sjekklister.

Skybasert tjeneste
De nye fagsystemene tilbys som skybaserte tjenester som kommunene kan leie. Løsningene i markedet kan integreres med eksisterende arkivløsninger over standardiserte grensesnitt eller anskaffes som en del av en samlet anskaffelse av ny arkivløsning i kommunen.

Fellestjenester BYGG, de nye saksbehandlerløsningene og fleksibiliteten som disse gir, har bidratt til at en rekke kommuner nå er i prosess med å modernisere byggesaksområdet. Målet er et bedre tilbud til innbyggere og næringsliv, men også en mer forutsigbar og effektiv saksbehandling basert på nye arbeidsprosesser og dataflyt.