I Drammen kommune er de i full gang med innføringen av Digihelse. Sammen med prosjektgruppa i Drammen har Granados besøkt Jan Vidar Tollefsen. Han er en av innbyggerne i kommunen som nå ivrig benytter seg av Digihelse i kommunikasjon med hjemmetjenesten.

– For meg er det veldig trygt å vite at meldinger kommer frem til rette mottaker, samtidig som jeg får varsel på SMS når jeg har mottatt nye meldinger. Da kan jeg logge meg inn på helsenorge.no via iPad og kommunisere med hjemmesykepleien, forklarer Tollefsen.

Tollefsen sier videre:

– Det er også veldig praktisk om jeg har andre planer som kolliderer med hjemmebesøk. Jeg tar meg ofte en tur ut, da er det fint å logge seg inn og sende en avlysning eller endring av tidspunkt slik at det passer meg bedre.

Foto: Drammen kommune

Innbygger Jan Vidar Tollefsen demonstrerer hvor enkelt det er å sende melding til hjemmesykepleien og avlyse avtaler via helsenorge.no, for hjemmesykepleier Mari Aguguo.

Organiseringen av Digihelse i Drammen kommune

Drammen kommune startet med å kartlegge hvilke kommunale tjenester som kunne egne seg til oppstart av Digihelse allerede i 2017. På bakgrunn av denne kartleggingen valgte de å starte i hjemmetjenesten, som i Drammen består av hjemmesykepleie og praktisk bistand.

De opprettet en prosjektgruppe med prosjektleder, rådgivere fra helse-, sosial og omsorg(HSO), systemansvarlig for det elektroniske pasientjournalsystemet i Drammen og totalt åtte «superbrukere» fra hjemmetjenesten i hver av helse- og omsorgsdistriktene i kommunen.

Prosjektlederen har hatt ansvar for det overordnede arbeidet med å organisere innførelsen av Digihelse, koordinering, informasjon ut, opplæring, dialog med KS og leverandør for pasientjournalsystemet og rekrutteringsarbeid.

Superbrukerne ble videre sentrale i å veilede de andre ansatte i bruk av innbyggerdialog i pasientjournalsystemet. De har også hatt ansvar for å formidle informasjon ut til alle tjenestemottakerne av hjemmetjenester i sitt distrikt, og hjelpe de med å komme i gang, både med informasjon og noen ganger det praktiske.

Hva har prosjektgruppa jobbet med?

Prosjektgruppa møtes regelmessig for statusoppdatering, diskusjoner og erfaringsdeling. Noe av arbeidet i prosjektgruppa harvært:

 • Utarbeide felles rutiner i kvalitetshåndbok:
  • Mal til standardsvar
  • Meldingsutveksling for tjeneste praktisk bistand hjemmehjelp
  • Meldingsutveksling for tjeneste hjemmesykepleie
 • Dele erfaringer og utfordringer mellom de ulike distriktene.
  • Har vi de samme tekniske utfordringene?
  • Hva kan vi løse?
  • Hva må bringes videre til leverandører?
 • Informasjon og kommunikasjon. Hvem må informeres av ansatte, tjenestemottakere og innbyggere generelt. Kartlegging her har vært veldig viktig for videre arbeid. Hvilke brosjyrer/materiell skal vi benytte oss av fra KS.

Informere, rekruttere og kommunisere!

Prosjektgruppa la tidlig en plan for å jobbe strategisk med kommunikasjonstiltak mot de ulike målgruppene for tjenesten.

– De som mottar en hjemmetjeneste og deres pårørende er avhengig av å vite om helsenorge.no og at vi i kommunen nå tilbyr dem å kommunisere med tjenesten gjennom denne portalen, forteller Granados.

Prosjektgruppa tenkte at det også er viktig å nå ut med informasjon til innbyggere som i dag hverken er brukere av kommunale hjemmetjenester eller pårørende. –Det er mange potensielle tjenestemottakere der ute, som vil ha fordel av å være kjent med helsenorge.no og være digitalt aktive den dagen de får behov for tjenester, fortsetter Granados.

I hvilke kanaler har Drammen kommune delt informasjon?

Drammen kommune har brukt flere kanaler for å nå ut til målgruppene. Her er noe av det de har gjort:

 • gi informasjon om Digihelse i vedtaksbrev
 • gi informasjon til eksisterende tjenestemottakere av hjemmetjenester
 • gi informasjon til nye tjenestemottakere
 • gi brosjyrer til utdeling og plakater til å henge opp til alle helsedistriktene i kommunen 
 • gi brosjyrer til alle fastlegekontor i Drammen kommune
 • sende en velkomstmelding på innbyggerdialog til digitalt aktive brukere fortløpende

En viktig del av informasjonsarbeidet har vært å informere ulike brukerråd og foreninger, og andre ansatte og tjenester i kommunen. Blant annet har ansatte i forbyggende team vært en viktig målgruppe. De har kontakt med innbyggere i sine respektive bydeler som kan få behov for tjenester en gang i fremtiden.

Selv om de har gått bredt ut, forteller Granados at de har også møtt på noen utfordringer.

– Det kan være utfordrende å rekruttere innbyggerne til en ny tjeneste som dette. Kanskje spesielt hos den eldste garde, som også hovedgruppen av tjenestemottakerne på hjemmetjenester. Ikke alle er digitalt aktive, men vi blir stadig overrasket over hvor mange eldre som også er det. Det finnes ingen fasitsvar her. Vår erfaring er at det er veldig viktig å informere om at Digihelse er et supplement til vanlige kommunikasjonsformer, og at det er helt frivillig å ta i bruk, sier han.

De har også møtt på noen tekniske utfordringer i noen av distriktene i kommunen. Det har ført til litt frustrasjon hos de ansatte. – Det er forståelse for at man ved slike implementeringer som dette vil oppleve «barnesykdommer», forteller Granados.

Nyttig for både brukere og tjenesten

– Den største gevinsten ved å ta Digihelse i bruk er at det styrker samarbeidet og kommunikasjonen mellom brukeren av tjenesten, dens pårørende og tjenesteyter. Noe som er selve grunnlaget for å kunne gi gode helsetjenester til de som trenger det, mener Granados.

Med Digihelse kan innbyggerne kommunisere med tjenesten hele døgnet. De kan avbestille besøk og få oversikt og mer kontroll over egen hverdag – som igjen kan gi en større medvirkning. I tillegg blir all kommunikasjon lagret, og brukere eller pårørende med fullmakt kan enkelt få tilgang til den når de logger seg inn på helsenorge.no.

Også de ansatte i tjenesten har nytte av at kommunikasjonen blir lagret.

Foto: Drammen kommune

Sykepleier i hjemmesykepleien Åssiden, Mari Aguguo

– Det er trygt at meldinger og kommunikasjon med brukerne av tjenestene eller deres pårørende blir lagret i pasientjournalen. Beskjeder fra brukere eller deres pårørende blir ikke borte og vi har en korrekt historikk på samtalene. Samtidig så vet vi at meldingene kommer frem til rette person hos oss, noe som er en trygghet for innbyggeren. Vår arbeidshverdag blir lettere og etterhvert får vi mindre telefoner og bomturer, forteller sykepleier i hjemmesykepleien Åssiden, Mari Aguguo.

Veien videre

Drammen kommune er allerede i gang med å planlegge hvor veien skal gå videre. Neste tjeneste ut blir sykehjemmene. –Tanken bak dette er å lette kommunikasjon mellom ansatte og pårørende til tjenestemottakerne der. Ellers så er det flere tjenester vi tenker oss kan ha god nytte av å ta Digihelse i bruk, og som vi må jobbe videre med, for eksempel:

 • forebyggende team, sikre tidlig oppstart med Digihelse mellom de og innbyggerne de har kontakt med.
 • fysioterapi- og ergoterapitjenesten
 • tjenester for funksjonshemmede, for eksempel avlastningsbolig
 • tjenester innenfor psykisk helse og rus.
 • rask psykisk helsehjelp

Tips fra Drammen kommune til andre kommuner som skal i gang med Digihelse

Start med rekruttering tidlig, og følg opp. Mange brukere av tjenestene må «pushes» litt før de ser hvor nyttig det kan være å bruke helsenorge.no. Ofte er det lurt å involvere pårørende med en gang. De kan faktisk ha et større behov for å ta Digihelse i bruk enn brukeren av tjenesten. Nå ut til alle innbyggere, ikke bare de som mottar kommunale tjenester i dag. Jo, flere som er digitalt aktive på helsenorge.no, desto flere vil benytte seg av disse tjenestene i fremtiden, også Digihelse.

Få alltid tydelig frem at denne tjenesten er frivillig. Ingen liker å få noe «tredd nedover hodet». Få tydelig frem nytteverdiene Digihelse har. Poengter alltid at dette er et supplement til vanlige kommunikasjonsformer - ikke en erstatning.

Vær mottakelig for tilbakemelding fra alle involverte, og del på kunnskapen. Erfaringene og utfordringene må deles, gjerne over kommunegrenser.

Allier deg med en sluttbruker som er genuint interessert i dette. Da kan både informasjonsarbeid, rekruttering og funksjonstesting ved behov, fungere veldig bra.

Vær tålmodig. «Barnesykdommene» kommer og rekruttering tar tid, men Digihelse er kommet for å bli!

Lenkeblokk Icon Se Drammen kommunes nettside om Digihelse