- Utfordringen i dag er at det er stor variasjon mellom kommunene når det kommer til kompetanse og ressurser. Noen kommuner mangler ressurser til å håndtere datasikkerhet på en god måte, mens andre har gode rutiner og bred kompetanse på området, sier avdelingsdirektør i KS, Asbjørn Finstad. 

I tillegg er innsatsen innenfor dette området fragmentert med flere sektortilhørende fagmyndigheter, ressurser og institusjoner for bistand. Det mangler et nettverk for kommunal sektor for å øke samhandling og drøfte problemstillinger av en strategisk art innenfor informasjonssikkerhet og personvern. 

Felles arena

- Med eget strategisk nettverk vil kommunal sektor få en felles arena der de kan diskutere utfordringer, komme til felles løsninger og en håndterbar tilnærming til sikkerhet i kommunal sektor, sier Finstad.

Lenkeblokk Icon Mer om informasjonssikkerhet og personvern

Fagrådet for informasjonssikkerhet og personvern er en del av samstyringsmodellen, og SNIP vil være direkte tilknyttet fagrådet. For å adressere sikkerhets- og personvern utfordringene i digitale rom vil man inkludere alle kommuner i SNIP.  

Ledelsesnettverk 

SNIP vil være et ledelsesnettverk og vil bestå av kommunenes sikkerhetsansvarlige, personvernombud og IT/digitaliseringsansvarlige. Det er ikke forbundet noen kostander med å delta i SNIP.

Nettverket vil ha to samlinger årlig, i tillegg vil det være møter om aktuelle problemstillinger og møter med andre miljøer gjennom året.

For å bli medlem i SNIP, og for å få aktuell dokumentasjon send e-post til suhail.mushtaq@ks.no.