I 2017 gikk Kommunal- og moderniseringsdepartementet (i dag Kommunal- og distriktsdepartementet KDD), KS og representanter fra både kommunal og statlig sektor sammen om prosjektet Digihjelpen. Prosjektet har samlet og systematisert erfaringer og utarbeidet noen generelle anbefalinger til kommuner som skal etablere eller videreutvikle sitt veiledningstilbud i grunnleggende digital kompetanse. Både Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) og KS bidrar med ressurser til Digihjelpen-prosjektet. KS bidrar med informasjon og deling av komeptanse og departementet har en årlig støtteordning. Prosjektet er videreført og forankret i ny samarbeidsavtale som gjelder fram til 2026.

Hva er et Digihjelpen-tilbud?

Et Digihjelpen-tilbud er et fast lavterskel veiledningstilbud på et bestemt fysisk sted i kommunen (for eksempel i bibliotek eller servicesenter), hvor personer, som er sårbare i møte med digitale tjenester, kan få veiledning og hjelp. Kommunene kan organisere og tilpasse sitt tilbud på bakgrunn av lokale forhold og behov. I de to boksene under har vi oppsummert overordnet hvilke temaer det er relevant at veiledningstilbudet dekker og hva som bør være et minimumsinnhold i et slikt tilbud.

Digihjelpen-tilbudet bør kunne gi veiledning innenfor følgende konkrete temaer:

  • Bruk av nettbrett, smarttelefon eller PC for å komme på internett.
  • Bruk av sentrale kommunale digitale tjenester.
  • Henvise til sentrale statlige digitale tjenester, som NAV og Skatteetaten.
  • Enkel forståelse for digital dømmekraft (f.eks. kildekritikk, gode og trygge valg på nett).
  • Enkel forståelse for sikkerhet på nett (f. eks. antivirus, phishing/nettfiske).
  • Enkel forståelse for beskyttelse av personvernet på nett.

 

Minimumsinnhold i Digihjelpen-tilbudet

Basert på erfaringer fra kommuner som allerede har utviklet et kommunalt veiledningstilbud er anbefalingen at det kommunale veiledningstilbudet som et minimum bør bestå av:

  • Et fysisk sted hvor innbyggere kan henvende seg for drop-in hjelp eller avtalt tid for veiledning i bruk av digitale verktøy og tjenester.
  • Ansatt(e) med digital kompetanse, kunnskap og veiledningserfaring i bruk av digitale verktøy og offentlige tjenester på et grunnleggende nivå.

 

Veiledningstilbudet bør generelt sett ikke bestå av konkret saksbehandling, det vil si at veileder bistår enkeltindivider med å fylle ut søknader, klage på vedtak, betale regninger osv. Dette innebærer at de ansatte i den kommunale veiledningstjenesten heller ikke kan sende inn søknader på vegne av enkeltpersoner. Private innkjøp, installeringer og reparasjon av digitalt utstyr og bredbånd hjemme hos brukerne bør heller ikke være en del av veiledningstilbudet. Slik bistand kan være utfordrende med tanke på sikkerhet og personvernhensyn.